افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
بادۀ عشق 13 قوس 1400 115
آزادی زنان 29 سنبله 1400 214
خطاب به همسایگان 24 سنبله 1400 223
قیام کنید 14 سنبله 1400 232
دوبیتی های سر گردان 14 اسد 1400 281
دوبیتی های سرگردان 16 جوزا 1400 349
دوبیتی های سرگردان 10 جدی 1399 618
دوبیتی های سرگردان 14 عقرب 1399 650
دوبیتی های سرگردان 26 سنبله 1399 735
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 857
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 957
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 976
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 1354
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 1308
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 1280
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 1495
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 2314
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 1966
غزنی درآتش 23 اسد 1397 2119
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 2107
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 2284
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 2359
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 2419
درسوگ هرات 11 اسد 1396 2283
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 2504
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 2968
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 3418
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 3426
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 3403
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 3563
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 3175
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 3264
ارث پدر 13 سرطان 1395 3222
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 3151
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 3314
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 3658
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 3359
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 3781
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 3952
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 3422
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 3845
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 3473
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 3684
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 3710
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 3595
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 3813
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 3950
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 3877
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 3972
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 3821