افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 26 سنبله 1399 27
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 171
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 262
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 302
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 544
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 448
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 600
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 757
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 1295
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 1278
غزنی درآتش 23 اسد 1397 1261
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 1337
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 1635
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 1696
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 1772
درسوگ هرات 11 اسد 1396 1627
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 1817
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 2239
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 2550
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 2687
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 2608
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 2665
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 2434
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 2547
ارث پدر 13 سرطان 1395 2547
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 2468
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 2632
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 2965
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 2678
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 3068
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 3157
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 2720
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 3068
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 2827
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 2933
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 2942
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 2913
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 3108
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 3249
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 3178
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 3244
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 3129
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 3364
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 3379
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 3418
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 3374
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 3103
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 3601
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 3939
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 3135