افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 217
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 384
غزنی درآتش 23 اسد 1397 419
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 405
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 755
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 869
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 994
درسوگ هرات 11 اسد 1396 880
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 984
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 1396
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 1647
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 1801
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 1724
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 1737
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 1591
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 1766
ارث پدر 13 سرطان 1395 1738
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 1648
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 1805
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 2154
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 1896
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 2117
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 2237
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 1949
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 2224
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 2026
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 2063
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 2064
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 2081
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 2244
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 2424
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 2372
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 2418
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 2329
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 2507
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 2532
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 2481
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 2528
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 2299
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 2744
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 3041
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 2337
دوبیتی 01 جدی 1392 2580
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 2737
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 2527
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 3625
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 2490
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 2646
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 2575
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 2514