افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 166
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 564
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 666
غزنی درآتش 23 اسد 1397 699
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 719
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 1114
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 1151
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 1259
درسوگ هرات 11 اسد 1396 1120
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 1254
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 1671
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 1931
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 2079
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 2052
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 2038
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 1871
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 2021
ارث پدر 13 سرطان 1395 2007
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 1923
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 2067
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 2396
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 2165
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 2444
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 2547
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 2207
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 2508
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 2287
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 2356
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 2331
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 2342
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 2531
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 2696
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 2625
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 2693
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 2594
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 2794
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 2804
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 2764
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 2800
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 2551
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 3034
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 3341
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 2610
دوبیتی 01 جدی 1392 2842
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 3064
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 2795
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 3954
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 2704
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 2902
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 2806