افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 249
غزنی درآتش 23 اسد 1397 306
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 282
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 644
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 750
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 882
درسوگ هرات 11 اسد 1396 778
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 863
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 1262
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 1534
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 1658
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 1596
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 1604
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 1468
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 1637
ارث پدر 13 سرطان 1395 1614
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 1520
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 1682
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 2041
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 1766
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 1985
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 2111
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 1838
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 2095
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 1916
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 1943
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 1949
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 1963
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 2128
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 2317
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 2247
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 2284
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 2211
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 2386
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 2415
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 2345
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 2411
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 2179
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 2609
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 2903
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 2232
دوبیتی 01 جدی 1392 2470
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 2592
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 2414
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 3455
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 2374
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 2510
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 2453
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 2402
څلوریځه 30 سنبله 1392 2611