افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 07 قوس 1401 200
دوبیتی های سرگردان 09 سنبله 1401 291
سکوت جهان 31 سرطان 1401 321
عید قربانی 18 سرطان 1401 326
قاتلان زن ستیز 22 ثور 1401 382
زندان چادر 19 ثور 1401 638
نغمۀ فردا 10 ثور 1401 388
دوبیتی های سرگردان 26 دلو 1400 474
بادۀ عشق 13 قوس 1400 537
آزادی زنان 29 سنبله 1400 665
خطاب به همسایگان 24 سنبله 1400 627
قیام کنید 14 سنبله 1400 684
دوبیتی های سر گردان 14 اسد 1400 769
دوبیتی های سرگردان 16 جوزا 1400 828
دوبیتی های سرگردان 10 جدی 1399 1104
دوبیتی های سرگردان 14 عقرب 1399 1107
دوبیتی های سرگردان 26 سنبله 1399 1222
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 1319
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 1458
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 1523
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 1841
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 2209
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 1736
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 1954
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 2877
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 2468
غزنی درآتش 23 اسد 1397 2565
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 2596
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 2779
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 2831
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 2903
درسوگ هرات 11 اسد 1396 2725
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 3204
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 3481
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 3983
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 3975
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 3943
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 4146
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 3658
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 3779
ارث پدر 13 سرطان 1395 3730
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 3687
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 3796
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 4170
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 4239
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 4587
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 4552
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 3985
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 4378
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 3969