افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 14 عقرب 1399 69
دوبیتی های سرگردان 26 سنبله 1399 141
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 267
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 366
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 386
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 653
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 565
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 686
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 855
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 1438
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 1377
غزنی درآتش 23 اسد 1397 1397
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 1427
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 1727
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 1797
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 1855
درسوگ هرات 11 اسد 1396 1717
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 1901
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 2331
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 2685
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 2780
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 2714
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 2773
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 2532
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 2654
ارث پدر 13 سرطان 1395 2637
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 2560
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 2716
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 3069
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 2784
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 3167
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 3272
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 2807
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 3163
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 2914
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 3040
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 3046
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 3007
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 3208
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 3346
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 3272
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 3345
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 3239
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 3448
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 3478
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 3539
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 3473
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 3211
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 3707
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 4045