افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 47
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 18
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 204
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 337
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 748
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 840
غزنی درآتش 23 اسد 1397 858
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 886
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 1264
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 1300
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 1405
درسوگ هرات 11 اسد 1396 1259
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 1409
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 1833
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 2074
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 2233
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 2210
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 2200
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 2020
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 2151
ارث پدر 13 سرطان 1395 2145
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 2074
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 2224
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 2541
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 2299
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 2592
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 2707
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 2329
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 2647
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 2431
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 2504
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 2498
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 2489
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 2683
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 2846
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 2776
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 2838
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 2726
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 2940
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 2964
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 2919
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 2962
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 2700
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 3184
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 3494
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 2765
دوبیتی 01 جدی 1392 2995
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 3244
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 2950
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 4802