افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 36
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 147
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 201
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 417
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 338
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 496
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 645
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 1141
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 1168
غزنی درآتش 23 اسد 1397 1162
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 1232
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 1537
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 1596
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 1662
درسوگ هرات 11 اسد 1396 1528
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 1695
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 2122
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 2416
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 2556
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 2513
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 2537
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 2309
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 2431
ارث پدر 13 سرطان 1395 2433
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 2371
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 2529
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 2853
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 2574
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 2951
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 3044
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 2608
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 2954
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 2720
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 2817
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 2833
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 2807
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 3002
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 3156
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 3064
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 3139
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 3023
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 3260
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 3269
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 3295
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 3274
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 2994
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 3495
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 3815
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 3041
دوبیتی 01 جدی 1392 3300