افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 245
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 426
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 576
درسوگ هرات 11 اسد 1396 546
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 594
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 933
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 1162
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 1235
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 1215
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 1250
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 1132
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 1326
ارث پدر 13 سرطان 1395 1273
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 1172
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 1370
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 1707
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 1405
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 1641
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 1739
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 1561
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 1712
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 1570
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 1644
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 1614
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 1651
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 1806
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 2018
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 1913
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 1919
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 1869
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 2055
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 2037
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 2051
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 2090
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 1892
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 2154
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 2454
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 1987
دوبیتی 01 جدی 1392 2182
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 2247
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 2103
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 2961
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 2074
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 2200
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 2135
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 2127
څلوریځه 30 سنبله 1392 2297
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1392 2542
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1392 2375
دوبیتی های سرگردان 27 اسد 1392 2020