افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 104
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 205
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 246
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 475
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 393
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 544
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 690
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 1212
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 1220
غزنی درآتش 23 اسد 1397 1203
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 1284
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 1580
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 1644
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 1720
درسوگ هرات 11 اسد 1396 1574
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 1750
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 2182
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 2477
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 2614
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 2562
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 2605
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 2370
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 2496
ارث پدر 13 سرطان 1395 2494
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 2415
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 2578
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 2912
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 2624
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 3006
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 3099
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 2661
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 3012
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 2772
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 2876
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 2884
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 2862
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 3054
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 3201
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 3121
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 3199
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 3081
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 3311
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 3327
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 3359
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 3326
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 3053
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 3549
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 3874
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 3089
دوبیتی 01 جدی 1392 3356