افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
درسوگ هرات 11 اسد 1396 36
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 58
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 260
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 495
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 491
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 591
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 638
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 546
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 700
ارث پدر 13 سرطان 1395 637
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 576
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 765
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 1059
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 852
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 1041
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 1085
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 1030
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 1097
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 1055
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 1099
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 1028
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 1085
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 1268
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 1421
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 1330
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 1316
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 1312
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 1511
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 1456
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 1499
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 1444
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 1324
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 1541
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 1877
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 1459
دوبیتی 01 جدی 1392 1597
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 1637
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 1563
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 2228
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 1519
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 1652
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 1590
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 1643
څلوریځه 30 سنبله 1392 1700
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1392 2009
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1392 1825
دوبیتی های سرگردان 27 اسد 1392 1509
دوبیتی های سرگردان 14 اسد 1392 1479
دوبیتی های سرگردان 22 سرطان 1392 2431
دوبیتی های سرگردان 02 سرطان 1392 1616