افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 07 قوس 1401 442
دوبیتی های سرگردان 09 سنبله 1401 494
سکوت جهان 31 سرطان 1401 509
عید قربانی 18 سرطان 1401 515
قاتلان زن ستیز 22 ثور 1401 563
زندان چادر 19 ثور 1401 879
نغمۀ فردا 10 ثور 1401 546
دوبیتی های سرگردان 26 دلو 1400 678
بادۀ عشق 13 قوس 1400 763
آزادی زنان 29 سنبله 1400 866
خطاب به همسایگان 24 سنبله 1400 784
قیام کنید 14 سنبله 1400 853
دوبیتی های سر گردان 14 اسد 1400 997
دوبیتی های سرگردان 16 جوزا 1400 1025
دوبیتی های سرگردان 10 جدی 1399 1334
دوبیتی های سرگردان 14 عقرب 1399 1348
دوبیتی های سرگردان 26 سنبله 1399 1435
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 1543
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 1674
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 1827
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 2096
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 2477
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 1990
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 2172
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 3138
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 2690
غزنی درآتش 23 اسد 1397 2771
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 2798
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 3063
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 3086
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 3151
درسوگ هرات 11 اسد 1396 2972
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 3494
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 3736
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 4222
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 4286
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 4177
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 4409
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 3882
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 4005
ارث پدر 13 سرطان 1395 4004
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 4020
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 4036
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 4442
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 4492
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 4816
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 4780
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 4230
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 4629
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 4234