افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 157
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 328
درسوگ هرات 11 اسد 1396 286
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 326
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 619
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 865
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 892
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 933
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 976
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 858
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 1041
ارث پدر 13 سرطان 1395 981
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 893
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 1088
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 1408
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 1155
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 1368
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 1452
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 1317
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 1426
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 1330
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 1387
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 1348
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 1391
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 1562
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 1748
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 1651
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 1649
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 1611
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 1790
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 1771
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 1788
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 1795
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 1635
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 1865
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 2187
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 1748
دوبیتی 01 جدی 1392 1910
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 1972
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 1846
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 2630
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 1814
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 1942
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 1886
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 1903
څلوریځه 30 سنبله 1392 2029
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1392 2289
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1392 2121
دوبیتی های سرگردان 27 اسد 1392 1776
دوبیتی های سرگردان 14 اسد 1392 1797