افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 115
درسوگ هرات 11 اسد 1396 111
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 135
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 376
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 614
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 610
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 710
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 752
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 653
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 814
ارث پدر 13 سرطان 1395 747
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 677
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 871
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 1174
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 943
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 1140
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 1206
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 1137
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 1216
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 1157
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 1201
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 1141
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 1192
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 1372
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 1536
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 1436
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 1426
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 1423
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 1609
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 1573
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 1605
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 1566
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 1426
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 1646
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 1974
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 1562
دوبیتی 01 جدی 1392 1708
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 1755
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 1654
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 2370
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 1624
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 1759
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 1687
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 1734
څلوریځه 30 سنبله 1392 1805
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1392 2098
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1392 1930
دوبیتی های سرگردان 27 اسد 1392 1605
دوبیتی های سرگردان 14 اسد 1392 1589
دوبیتی های سرگردان 22 سرطان 1392 2552