افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 108
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 299
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 225
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 392
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 520
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 988
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 1040
غزنی درآتش 23 اسد 1397 1051
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 1089
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 1422
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 1482
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 1562
درسوگ هرات 11 اسد 1396 1423
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 1580
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 2008
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 2282
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 2436
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 2393
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 2407
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 2200
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 2325
ارث پدر 13 سرطان 1395 2321
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 2260
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 2415
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 2731
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 2468
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 2829
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 2912
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 2498
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 2837
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 2614
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 2702
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 2712
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 2673
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 2875
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 3032
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 2957
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 3020
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 2906
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 3138
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 3146
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 3155
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 3157
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 2884
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 3370
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 3688
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 2939
دوبیتی 01 جدی 1392 3175
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 3474
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 3154