افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 34
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 204
درسوگ هرات 11 اسد 1396 167
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 203
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 459
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 705
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 721
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 791
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 833
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 730
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 898
ارث پدر 13 سرطان 1395 832
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 756
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 946
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 1256
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 1015
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 1240
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 1309
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 1203
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 1293
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 1223
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 1261
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 1218
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 1264
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 1449
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 1619
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 1510
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 1503
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 1492
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 1665
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 1649
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 1673
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 1656
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 1496
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 1731
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 2056
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 1627
دوبیتی 01 جدی 1392 1788
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 1849
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 1729
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 2471
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 1695
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 1825
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 1762
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 1796
څلوریځه 30 سنبله 1392 1897
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1392 2165
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1392 2000
دوبیتی های سرگردان 27 اسد 1392 1666
دوبیتی های سرگردان 14 اسد 1392 1666