افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 10 جدی 1399 78
دوبیتی های سرگردان 14 عقرب 1399 154
دوبیتی های سرگردان 26 سنبله 1399 226
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 348
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 458
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 478
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 742
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 679
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 769
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 933
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 1566
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 1450
غزنی درآتش 23 اسد 1397 1493
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 1512
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 1802
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 1864
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 1921
درسوگ هرات 11 اسد 1396 1784
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 1983
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 2407
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 2808
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 2852
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 2790
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 2874
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 2620
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 2729
ارث پدر 13 سرطان 1395 2716
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 2641
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 2786
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 3147
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 2856
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 3243
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 3371
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 2889
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 3243
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 2986
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 3115
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 3129
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 3075
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 3279
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 3423
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 3340
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 3423
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 3310
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 3533
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 3558
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 3621
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 3544
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 3291
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 3782