افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 42
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 276
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 676
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 763
غزنی درآتش 23 اسد 1397 792
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 814
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 1203
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 1242
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 1348
درسوگ هرات 11 اسد 1396 1206
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 1355
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 1768
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 2014
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 2173
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 2152
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 2134
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 1964
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 2107
ارث پدر 13 سرطان 1395 2092
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 2008
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 2159
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 2489
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 2249
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 2539
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 2646
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 2283
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 2587
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 2376
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 2443
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 2426
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 2434
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 2618
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 2786
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 2712
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 2788
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 2677
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 2886
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 2902
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 2856
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 2902
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 2643
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 3125
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 3440
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 2709
دوبیتی 01 جدی 1392 2935
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 3175
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 2890
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 4748
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 2787
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 2984