افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 07 قوس 1401 320
دوبیتی های سرگردان 09 سنبله 1401 389
سکوت جهان 31 سرطان 1401 409
عید قربانی 18 سرطان 1401 416
قاتلان زن ستیز 22 ثور 1401 461
زندان چادر 19 ثور 1401 763
نغمۀ فردا 10 ثور 1401 456
دوبیتی های سرگردان 26 دلو 1400 576
بادۀ عشق 13 قوس 1400 616
آزادی زنان 29 سنبله 1400 753
خطاب به همسایگان 24 سنبله 1400 690
قیام کنید 14 سنبله 1400 749
دوبیتی های سر گردان 14 اسد 1400 873
دوبیتی های سرگردان 16 جوزا 1400 928
دوبیتی های سرگردان 10 جدی 1399 1204
دوبیتی های سرگردان 14 عقرب 1399 1212
دوبیتی های سرگردان 26 سنبله 1399 1315
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 1415
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 1571
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 1668
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 1958
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 2329
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 1855
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 2060
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 2993
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 2577
غزنی درآتش 23 اسد 1397 2656
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 2691
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 2882
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 2944
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 3039
درسوگ هرات 11 اسد 1396 2835
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 3351
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 3598
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 4108
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 4118
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 4064
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 4269
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 3758
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 3886
ارث پدر 13 سرطان 1395 3854
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 3877
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 3916
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 4294
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 4360
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 4698
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 4661
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 4096
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 4479
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 4079