افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 161
غزنی درآتش 23 اسد 1397 162
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 200
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 574
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 664
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 807
درسوگ هرات 11 اسد 1396 726
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 783
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 1176
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 1442
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 1573
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 1494
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 1500
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 1378
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 1545
ارث پدر 13 سرطان 1395 1532
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 1438
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 1597
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 1956
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 1686
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 1907
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 2015
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 1770
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 2003
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 1787
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 1874
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 1863
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 1875
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 2043
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 2243
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 2157
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 2198
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 2132
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 2313
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 2324
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 2270
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 2341
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 2104
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 2546
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 2788
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 2178
دوبیتی 01 جدی 1392 2393
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 2504
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 2326
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 3330
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 2290
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 2444
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 2375
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 2324
څلوریځه 30 سنبله 1392 2536