افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 68
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 462
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 574
غزنی درآتش 23 اسد 1397 613
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 620
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 1005
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 1070
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 1171
درسوگ هرات 11 اسد 1396 1046
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 1174
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 1583
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 1847
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 1987
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 1940
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 1945
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 1776
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 1935
ارث پدر 13 سرطان 1395 1914
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 1841
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 1982
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 2323
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 2087
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 2335
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 2441
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 2135
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 2421
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 2203
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 2265
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 2246
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 2259
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 2445
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 2608
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 2550
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 2613
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 2502
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 2684
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 2713
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 2674
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 2710
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 2470
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 2946
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 3238
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 2515
دوبیتی 01 جدی 1392 2761
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 2970
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 2702
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 3846
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 2636
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 2817
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 2723