افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 87
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 312
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 467
درسوگ هرات 11 اسد 1396 429
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 465
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 792
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 1028
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 1085
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 1092
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 1127
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 1013
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 1201
ارث پدر 13 سرطان 1395 1134
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 1049
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 1248
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 1573
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 1289
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 1526
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 1612
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 1451
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 1583
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 1463
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 1535
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 1495
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 1539
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 1697
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 1902
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 1788
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 1793
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 1751
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 1927
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 1912
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 1932
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 1955
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 1777
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 2024
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 2334
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 1891
دوبیتی 01 جدی 1392 2053
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 2122
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 1996
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 2817
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 1959
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 2084
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 2023
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 2031
څلوریځه 30 سنبله 1392 2180
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1392 2425
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1392 2269
دوبیتی های سرگردان 27 اسد 1392 1914