افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
غزنی درآتش 23 اسد 1397 18
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 87
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 418
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 540
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 680
درسوگ هرات 11 اسد 1396 635
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 688
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 1033
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 1295
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 1369
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 1337
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 1363
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 1239
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 1436
ارث پدر 13 سرطان 1395 1390
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 1283
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 1485
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 1818
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 1550
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 1768
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 1855
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 1664
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 1837
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 1664
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 1745
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 1716
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 1756
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 1902
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 2126
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 2015
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 2030
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 1973
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 2160
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 2154
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 2155
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 2195
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 2001
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 2396
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 2573
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 2086
دوبیتی 01 جدی 1392 2284
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 2367
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 2209
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 3090
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 2171
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 2306
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 2237
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 2223
څلوریځه 30 سنبله 1392 2409
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1392 2643