افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 352
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 485
غزنی درآتش 23 اسد 1397 518
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 510
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 893
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 975
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 1092
درسوگ هرات 11 اسد 1396 973
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 1089
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 1485
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 1753
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 1902
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 1835
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 1848
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 1688
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 1856
ارث پدر 13 سرطان 1395 1829
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 1759
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 1904
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 2239
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 2014
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 2227
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 2340
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 2046
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 2325
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 2119
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 2169
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 2163
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 2180
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 2352
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 2532
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 2461
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 2523
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 2420
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 2603
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 2630
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 2583
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 2620
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 2394
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 2849
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 3143
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 2420
دوبیتی 01 جدی 1392 2684
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 2865
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 2625
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 3741
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 2563
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 2745
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 2662
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 2613