افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 07 قوس 1401 27
دوبیتی های سرگردان 09 سنبله 1401 151
سکوت جهان 31 سرطان 1401 192
عید قربانی 18 سرطان 1401 199
قاتلان زن ستیز 22 ثور 1401 266
زندان چادر 19 ثور 1401 463
نغمۀ فردا 10 ثور 1401 250
دوبیتی های سرگردان 26 دلو 1400 360
بادۀ عشق 13 قوس 1400 439
آزادی زنان 29 سنبله 1400 542
خطاب به همسایگان 24 سنبله 1400 543
قیام کنید 14 سنبله 1400 575
دوبیتی های سر گردان 14 اسد 1400 642
دوبیتی های سرگردان 16 جوزا 1400 701
دوبیتی های سرگردان 10 جدی 1399 974
دوبیتی های سرگردان 14 عقرب 1399 981
دوبیتی های سرگردان 26 سنبله 1399 1094
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 1202
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 1313
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 1337
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 1716
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 2017
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 1615
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 1824
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 2716
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 2339
غزنی درآتش 23 اسد 1397 2432
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 2468
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 2646
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 2706
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 2771
درسوگ هرات 11 اسد 1396 2613
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 3037
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 3320
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 3812
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 3805
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 3770
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 3978
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 3509
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 3630
ارث پدر 13 سرطان 1395 3573
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 3518
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 3663
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 4024
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 4061
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 4379
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 4349
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 3791
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 4217
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 3828