افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 107
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 166
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 376
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 298
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 458
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 596
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 1075
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 1116
غزنی درآتش 23 اسد 1397 1122
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 1189
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 1482
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 1557
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 1627
درسوگ هرات 11 اسد 1396 1488
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 1652
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 2080
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 2368
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 2511
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 2476
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 2491
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 2268
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 2389
ارث پدر 13 سرطان 1395 2387
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 2327
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 2484
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 2808
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 2534
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 2906
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 2996
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 2566
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 2911
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 2681
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 2780
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 2788
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 2763
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 2954
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 3109
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 3026
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 3095
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 2984
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 3213
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 3225
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 3233
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 3237
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 2955
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 3449
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 3763
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 3009
دوبیتی 01 جدی 1392 3256
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 3563