افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 146
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 391
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 387
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 485
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 506
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 463
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 589
ارث پدر 13 سرطان 1395 524
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 487
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 665
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 961
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 765
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 942
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 946
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 937
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 995
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 978
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 997
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 922
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 993
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 1177
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 1328
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 1238
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 1220
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 1233
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 1427
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 1359
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 1424
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 1337
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 1246
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 1446
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 1789
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 1369
دوبیتی 01 جدی 1392 1511
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 1535
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 1484
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 2115
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 1431
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 1570
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 1504
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 1560
څلوریځه 30 سنبله 1392 1606
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1392 1928
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1392 1732
دوبیتی های سرگردان 27 اسد 1392 1420
دوبیتی های سرگردان 14 اسد 1392 1389
دوبیتی های سرگردان 22 سرطان 1392 2328
دوبیتی های سرگردان 02 سرطان 1392 1538
دوبیتی های سرگردان 06 جوزا 1392 1711
دوبیتی های سرگردان 28 ثور 1392 1492