افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 199
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 137
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 312
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 431
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 868
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 949
غزنی درآتش 23 اسد 1397 965
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 993
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 1351
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 1389
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 1487
درسوگ هرات 11 اسد 1396 1344
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 1499
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 1926
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 2177
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 2341
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 2309
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 2306
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 2115
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 2242
ارث پدر 13 سرطان 1395 2237
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 2169
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 2331
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 2641
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 2389
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 2706
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 2819
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 2420
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 2749
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 2528
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 2607
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 2610
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 2579
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 2786
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 2952
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 2874
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 2937
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 2818
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 3049
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 3060
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 3046
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 3067
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 2794
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 3295
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 3602
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 2856
دوبیتی 01 جدی 1392 3088
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 3365
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 3057
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 4917