افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
قاتلان زن ستیز 22 ثور 1401 95
زندان چادر 19 ثور 1401 174
نغمۀ فردا 10 ثور 1401 93
دوبیتی های سرگردان 26 دلو 1400 194
بادۀ عشق 13 قوس 1400 282
آزادی زنان 29 سنبله 1400 384
خطاب به همسایگان 24 سنبله 1400 400
قیام کنید 14 سنبله 1400 420
دوبیتی های سر گردان 14 اسد 1400 474
دوبیتی های سرگردان 16 جوزا 1400 539
دوبیتی های سرگردان 10 جدی 1399 804
دوبیتی های سرگردان 14 عقرب 1399 826
دوبیتی های سرگردان 26 سنبله 1399 937
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 1037
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 1134
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 1163
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 1546
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 1530
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 1455
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 1674
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 2523
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 2180
غزنی درآتش 23 اسد 1397 2278
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 2302
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 2472
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 2527
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 2595
درسوگ هرات 11 اسد 1396 2453
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 2712
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 3151
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 3611
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 3620
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 3587
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 3786
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 3350
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 3448
ارث پدر 13 سرطان 1395 3398
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 3332
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 3497
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 3844
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 3751
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 4059
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 4161
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 3601
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 4042
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 3659
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 3889
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 3907
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 3781
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 4001