افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 10 جدی 1399 223
دوبیتی های سرگردان 14 عقرب 1399 268
دوبیتی های سرگردان 26 سنبله 1399 326
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 450
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 564
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 589
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 916
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 838
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 881
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 1071
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 1756
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 1551
غزنی درآتش 23 اسد 1397 1662
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 1670
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 1898
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 1975
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 2037
درسوگ هرات 11 اسد 1396 1899
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 2110
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 2528
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 2949
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 2985
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 2933
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 3039
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 2751
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 2842
ارث پدر 13 سرطان 1395 2816
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 2747
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 2900
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 3239
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 2956
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 3354
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 3509
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 2996
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 3365
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 3089
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 3215
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 3246
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 3175
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 3396
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 3533
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 3457
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 3536
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 3413
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 3645
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 3700
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 3738
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 3655
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 3416
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 3888