افغان موج   

هریوا غرقَ خون گردیده امروز
دل از سینه برون گردیده امروز
نشـسته بر پلاس غـم زن و مرد
ستم از حد  فزون گردیده امروز

 رسول پویان
2/8/2017