افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
صدیق افغان 18 دلو 1396 380
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 1474
ابوبکر 09 حوت 1394 1458
نماز شکرانه 04 دلو 1394 1874
افغان موگ 16 حمل 1394 1818
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 2494
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 3918
شعر قصه چت 15 دلو 1388 4108
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 4140
طنز هفته 22 قوس 1388 5591
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 3726
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 3555
هموطن سلام 24 جوزا 1387 4191
فکاهی 11 حمل 1387 8125
مهمانخانه 15 اسد 1385 5625
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 4175
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 4280
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 4332
سینه خیز 11 جوزا 1385 4114
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 4344