افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
صدیق افغان 18 دلو 1396 1249
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 2347
ابوبکر 09 حوت 1394 2320
نماز شکرانه 04 دلو 1394 3004
افغان موگ 16 حمل 1394 2609
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 3378
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 4887
شعر قصه چت 15 دلو 1388 4851
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 4880
طنز هفته 22 قوس 1388 6503
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 4462
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 4363
هموطن سلام 24 جوزا 1387 5294
فکاهی 11 حمل 1387 9403
مهمانخانه 15 اسد 1385 6835
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 5580
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 5125
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 5131
سینه خیز 11 جوزا 1385 4915
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 5131