افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
صدیق افغان 18 دلو 1396 530
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 1652
ابوبکر 09 حوت 1394 1632
نماز شکرانه 04 دلو 1394 2119
افغان موگ 16 حمل 1394 1965
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 2631
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 4072
شعر قصه چت 15 دلو 1388 4242
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 4305
طنز هفته 22 قوس 1388 5746
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 3855
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 3701
هموطن سلام 24 جوزا 1387 4352
فکاهی 11 حمل 1387 8319
مهمانخانه 15 اسد 1385 5820
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 4325
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 4430
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 4471
سینه خیز 11 جوزا 1385 4251
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 4466