افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
صدیق افغان 18 دلو 1396 1485
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 2578
ابوبکر 09 حوت 1394 2551
نماز شکرانه 04 دلو 1394 3374
افغان موگ 16 حمل 1394 2835
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 3654
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 5142
شعر قصه چت 15 دلو 1388 5075
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 5124
طنز هفته 22 قوس 1388 6746
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 4685
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 4567
هموطن سلام 24 جوزا 1387 5667
فکاهی 11 حمل 1387 9786
مهمانخانه 15 اسد 1385 7237
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 5802
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 5402
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 5370
سینه خیز 11 جوزا 1385 5140
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 5354