افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 871
ابوبکر 09 حوت 1394 893
نماز شکرانه 04 دلو 1394 1183
افغان موگ 16 حمل 1394 1255
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 1932
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 3418
شعر قصه چت 15 دلو 1388 3602
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 3600
طنز هفته 22 قوس 1388 5073
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 3165
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 3064
هموطن سلام 24 جوزا 1387 3540
فکاهی 11 حمل 1387 7465
مهمانخانه 15 اسد 1385 4972
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 3666
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 3795
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 3796
سینه خیز 11 جوزا 1385 3597
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 3863
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 3463