افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
صدیق افغان 18 دلو 1396 747
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 1878
ابوبکر 09 حوت 1394 1841
نماز شکرانه 04 دلو 1394 2402
افغان موگ 16 حمل 1394 2151
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 2849
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 4255
شعر قصه چت 15 دلو 1388 4422
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 4485
طنز هفته 22 قوس 1388 5995
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 4041
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 3893
هموطن سلام 24 جوزا 1387 4626
فکاهی 11 حمل 1387 8637
مهمانخانه 15 اسد 1385 6135
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 4536
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 4619
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 4679
سینه خیز 11 جوزا 1385 4445
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 4647