افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
صدیق افغان 18 دلو 1396 288
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 1359
ابوبکر 09 حوت 1394 1356
نماز شکرانه 04 دلو 1394 1736
افغان موگ 16 حمل 1394 1707
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 2388
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 3836
شعر قصه چت 15 دلو 1388 4011
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 4047
طنز هفته 22 قوس 1388 5488
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 3624
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 3458
هموطن سلام 24 جوزا 1387 4074
فکاهی 11 حمل 1387 7994
مهمانخانه 15 اسد 1385 5481
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 4080
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 4185
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 4229
سینه خیز 11 جوزا 1385 4014
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 4266