افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
صدیق افغان 18 دلو 1396 169
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 1175
ابوبکر 09 حوت 1394 1179
نماز شکرانه 04 دلو 1394 1526
افغان موگ 16 حمل 1394 1544
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 2207
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 3701
شعر قصه چت 15 دلو 1388 3879
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 3908
طنز هفته 22 قوس 1388 5352
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 3487
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 3341
هموطن سلام 24 جوزا 1387 3893
فکاهی 11 حمل 1387 7822
مهمانخانه 15 اسد 1385 5292
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 3944
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 4053
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 4087
سینه خیز 11 جوزا 1385 3882
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 4134