افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
صدیق افغان 18 دلو 1396 972
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 2074
ابوبکر 09 حوت 1394 2024
نماز شکرانه 04 دلو 1394 2672
افغان موگ 16 حمل 1394 2341
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 3040
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 4440
شعر قصه چت 15 دلو 1388 4592
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 4639
طنز هفته 22 قوس 1388 6200
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 4219
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 4077
هموطن سلام 24 جوزا 1387 4853
فکاهی 11 حمل 1387 8957
مهمانخانه 15 اسد 1385 6441
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 4709
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 4834
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 4865
سینه خیز 11 جوزا 1385 4646
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 4833