افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
صدیق افغان 18 دلو 1396 610
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 1740
ابوبکر 09 حوت 1394 1715
نماز شکرانه 04 دلو 1394 2257
افغان موگ 16 حمل 1394 2042
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 2720
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 4134
شعر قصه چت 15 دلو 1388 4321
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 4368
طنز هفته 22 قوس 1388 5854
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 3929
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 3784
هموطن سلام 24 جوزا 1387 4478
فکاهی 11 حمل 1387 8444
مهمانخانه 15 اسد 1385 5948
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 4405
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 4494
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 4559
سینه خیز 11 جوزا 1385 4326
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 4535