افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 664
ابوبکر 09 حوت 1394 693
نماز شکرانه 04 دلو 1394 934
افغان موگ 16 حمل 1394 1050
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 1696
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 3234
شعر قصه چت 15 دلو 1388 3392
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 3369
طنز هفته 22 قوس 1388 4851
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 2954
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 2893
هموطن سلام 24 جوزا 1387 3278
فکاهی 11 حمل 1387 7204
مهمانخانه 15 اسد 1385 4706
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 3481
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 3586
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 3592
سینه خیز 11 جوزا 1385 3412
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 3644
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 3285