افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
صدیق افغان 18 دلو 1396 56
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 1016
ابوبکر 09 حوت 1394 1035
نماز شکرانه 04 دلو 1394 1343
افغان موگ 16 حمل 1394 1392
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 2068
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 3554
شعر قصه چت 15 دلو 1388 3737
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 3762
طنز هفته 22 قوس 1388 5216
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 3327
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 3208
هموطن سلام 24 جوزا 1387 3730
فکاهی 11 حمل 1387 7666
مهمانخانه 15 اسد 1385 5143
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 3809
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 3919
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 3942
سینه خیز 11 جوزا 1385 3736
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 3997