افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
صدیق افغان 18 دلو 1396 1416
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 2506
ابوبکر 09 حوت 1394 2483
نماز شکرانه 04 دلو 1394 3226
افغان موگ 16 حمل 1394 2768
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 3577
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 5060
شعر قصه چت 15 دلو 1388 5003
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 5046
طنز هفته 22 قوس 1388 6677
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 4623
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 4510
هموطن سلام 24 جوزا 1387 5581
فکاهی 11 حمل 1387 9684
مهمانخانه 15 اسد 1385 7117
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 5732
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 5322
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 5289
سینه خیز 11 جوزا 1385 5071
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 5291