افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
صدیق افغان 18 دلو 1396 867
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 1985
ابوبکر 09 حوت 1394 1941
نماز شکرانه 04 دلو 1394 2544
افغان موگ 16 حمل 1394 2253
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 2965
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 4349
شعر قصه چت 15 دلو 1388 4505
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 4569
طنز هفته 22 قوس 1388 6091
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 4134
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 3985
هموطن سلام 24 جوزا 1387 4732
فکاهی 11 حمل 1387 8798
مهمانخانه 15 اسد 1385 6289
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 4632
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 4721
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 4767
سینه خیز 11 جوزا 1385 4541
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 4733