افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
صدیق افغان 18 دلو 1396 1068
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 2164
ابوبکر 09 حوت 1394 2125
نماز شکرانه 04 دلو 1394 2787
افغان موگ 16 حمل 1394 2432
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 3159
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 4513
شعر قصه چت 15 دلو 1388 4680
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 4715
طنز هفته 22 قوس 1388 6313
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 4305
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 4173
هموطن سلام 24 جوزا 1387 4978
فکاهی 11 حمل 1387 9107
مهمانخانه 15 اسد 1385 6584
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 4791
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 4922
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 4957
سینه خیز 11 جوزا 1385 4727
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 4943