افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 564
ابوبکر 09 حوت 1394 595
نماز شکرانه 04 دلو 1394 822
افغان موگ 16 حمل 1394 947
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 1572
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 3146
شعر قصه چت 15 دلو 1388 3289
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 3259
طنز هفته 22 قوس 1388 4762
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 2863
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 2805
هموطن سلام 24 جوزا 1387 3158
فکاهی 11 حمل 1387 7064
مهمانخانه 15 اسد 1385 4569
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 3385
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 3492
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 3484
سینه خیز 11 جوزا 1385 3304
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 3552
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 3210