افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
صدیق افغان 18 دلو 1396 1164
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 2258
ابوبکر 09 حوت 1394 2216
نماز شکرانه 04 دلو 1394 2895
افغان موگ 16 حمل 1394 2531
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 3268
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 4805
شعر قصه چت 15 دلو 1388 4773
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 4797
طنز هفته 22 قوس 1388 6415
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 4386
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 4259
هموطن سلام 24 جوزا 1387 5147
فکاهی 11 حمل 1387 9253
مهمانخانه 15 اسد 1385 6713
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 5486
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 5028
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 5063
سینه خیز 11 جوزا 1385 4813
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 5036