افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
نمایش نامه افشار 24 دلو 1401 387
تاجیکانِ دایم سرگردان قدرت و ذلت ( بسم الله خان: مه چوکی گک مه دوست دارم...) 17 میزان 1400 857
کتابچه شیطان 19 سرطان 1400 1011
ویدیوی ۸۰۷ شفیع عیار ( غنی لوده و فکاهی کاغذ پیچش ) 18 اسد 1399 1573
صدیق افغان 18 دلو 1396 3329
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 4387
ابوبکر 09 حوت 1394 4975
نماز شکرانه 04 دلو 1394 5442
افغان موگ 16 حمل 1394 4634
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 5463
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 6788
شعر قصه چت 15 دلو 1388 6911
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 7092
طنز هفته 22 قوس 1388 8748
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 6443
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 6660
هموطن سلام 24 جوزا 1387 9107
فکاهی 11 حمل 1387 12334
مهمانخانه 15 اسد 1385 9850
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 7762