افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 780
ابوبکر 09 حوت 1394 807
نماز شکرانه 04 دلو 1394 1071
افغان موگ 16 حمل 1394 1163
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 1838
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 3339
شعر قصه چت 15 دلو 1388 3516
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 3511
طنز هفته 22 قوس 1388 4981
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 3064
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 2987
هموطن سلام 24 جوزا 1387 3409
فکاهی 11 حمل 1387 7356
مهمانخانه 15 اسد 1385 4870
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 3594
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 3706
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 3710
سینه خیز 11 جوزا 1385 3516
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 3772
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 3387