افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
نماز صبح یک رکعت بدون وضو 11 جوزا 1385 4666
فتوای نو طالبان 11 جوزا 1385 5023
انجنیر کامپیوتر 11 جوزا 1385 5777
چراغ جادوی الدین 11 جوزا 1385 5761
مشکل کامپیوتر 11 جوزا 1385 5037
من هم خیال کردم آدمی طرفم می آید 11 جوزا 1385 5097
آفرین به نفس کاشی کارش 11 جوزا 1385 4912
الو اینجا رادیوست؟ 11 جوزا 1385 5871
دریای دوغ 15 ثور 1385 5321
تانکش را خالی کرده بودی 24 حمل 1385 7955
فائیده ای کرد؟ 24 حمل 1385 5039
لکلک 24 حمل 1385 7649
چوکی فرعون مصر 24 حمل 1385 6232
درجه حرارت 24 حمل 1385 7764
پیسه قلابی 05 حمل 1385 5269
خوب این خدابیامرز دیگر چه وصیت کرد 05 حمل 1385 5440
وقتی خیلی کوچک شد آنرا می دزدند 05 حمل 1385 4918
ندانستم که مال شماست 05 حمل 1385 5234
اما زنم بروت دارد 05 حمل 1385 5414
ملا و اینقدر طالع 05 حمل 1385 5484