افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
مشکل کامپیوتر 11 جوزا 1385 2812
من هم خیال کردم آدمی طرفم می آید 11 جوزا 1385 2823
آفرین به نفس کاشی کارش 11 جوزا 1385 2687
الو اینجا رادیوست؟ 11 جوزا 1385 2793
دریای دوغ 15 ثور 1385 2940
تانکش را خالی کرده بودی 24 حمل 1385 4697
فائیده ای کرد؟ 24 حمل 1385 2765
لکلک 24 حمل 1385 4239
چوکی فرعون مصر 24 حمل 1385 3700
درجه حرارت 24 حمل 1385 3877
پیسه قلابی 05 حمل 1385 2893
خوب این خدابیامرز دیگر چه وصیت کرد 05 حمل 1385 2799
وقتی خیلی کوچک شد آنرا می دزدند 05 حمل 1385 2767
ندانستم که مال شماست 05 حمل 1385 2887
اما زنم بروت دارد 05 حمل 1385 3101
ملا و اینقدر طالع 05 حمل 1385 3205
با خبر ساختن برنده لاتری 05 حمل 1385 3141
من اصلا هیچ اذان نمی دهم 05 حمل 1385 4078
جریان برق 05 حمل 1385 19620
احمقترین کس در صنف 05 حمل 1385 1930