افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
من هم خیال کردم آدمی طرفم می آید 11 جوزا 1385 2361
آفرین به نفس کاشی کارش 11 جوزا 1385 2213
الو اینجا رادیوست؟ 11 جوزا 1385 2329
دریای دوغ 15 ثور 1385 2423
تانکش را خالی کرده بودی 24 حمل 1385 4093
فائیده ای کرد؟ 24 حمل 1385 2239
لکلک 24 حمل 1385 3359
چوکی فرعون مصر 24 حمل 1385 3203
درجه حرارت 24 حمل 1385 3343
پیسه قلابی 05 حمل 1385 2401
خوب این خدابیامرز دیگر چه وصیت کرد 05 حمل 1385 2346
وقتی خیلی کوچک شد آنرا می دزدند 05 حمل 1385 2291
ندانستم که مال شماست 05 حمل 1385 2405
اما زنم بروت دارد 05 حمل 1385 2611
ملا و اینقدر طالع 05 حمل 1385 2609
با خبر ساختن برنده لاتری 05 حمل 1385 2580
من اصلا هیچ اذان نمی دهم 05 حمل 1385 3573
جریان برق 05 حمل 1385 18521
احمقترین کس در صنف 05 حمل 1385 1705