افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
مشکل کامپیوتر 11 جوزا 1385 3062
من هم خیال کردم آدمی طرفم می آید 11 جوزا 1385 3063
آفرین به نفس کاشی کارش 11 جوزا 1385 2911
الو اینجا رادیوست؟ 11 جوزا 1385 3052
دریای دوغ 15 ثور 1385 3174
تانکش را خالی کرده بودی 24 حمل 1385 4940
فائیده ای کرد؟ 24 حمل 1385 2997
لکلک 24 حمل 1385 4663
چوکی فرعون مصر 24 حمل 1385 3988
درجه حرارت 24 حمل 1385 4151
پیسه قلابی 05 حمل 1385 3182
خوب این خدابیامرز دیگر چه وصیت کرد 05 حمل 1385 3011
وقتی خیلی کوچک شد آنرا می دزدند 05 حمل 1385 3036
ندانستم که مال شماست 05 حمل 1385 3110
اما زنم بروت دارد 05 حمل 1385 3366
ملا و اینقدر طالع 05 حمل 1385 3451
با خبر ساختن برنده لاتری 05 حمل 1385 3384
من اصلا هیچ اذان نمی دهم 05 حمل 1385 4303
جریان برق 05 حمل 1385 20161
احمقترین کس در صنف 05 حمل 1385 2018