افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
مشکل کامپیوتر 11 جوزا 1385 2984
من هم خیال کردم آدمی طرفم می آید 11 جوزا 1385 2972
آفرین به نفس کاشی کارش 11 جوزا 1385 2838
الو اینجا رادیوست؟ 11 جوزا 1385 2955
دریای دوغ 15 ثور 1385 3080
تانکش را خالی کرده بودی 24 حمل 1385 4834
فائیده ای کرد؟ 24 حمل 1385 2934
لکلک 24 حمل 1385 4519
چوکی فرعون مصر 24 حمل 1385 3907
درجه حرارت 24 حمل 1385 4034
پیسه قلابی 05 حمل 1385 3085
خوب این خدابیامرز دیگر چه وصیت کرد 05 حمل 1385 2940
وقتی خیلی کوچک شد آنرا می دزدند 05 حمل 1385 2942
ندانستم که مال شماست 05 حمل 1385 3029
اما زنم بروت دارد 05 حمل 1385 3277
ملا و اینقدر طالع 05 حمل 1385 3351
با خبر ساختن برنده لاتری 05 حمل 1385 3292
من اصلا هیچ اذان نمی دهم 05 حمل 1385 4216
جریان برق 05 حمل 1385 19821
احمقترین کس در صنف 05 حمل 1385 1981