افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
مشکل کامپیوتر 11 جوزا 1385 2709
من هم خیال کردم آدمی طرفم می آید 11 جوزا 1385 2740
آفرین به نفس کاشی کارش 11 جوزا 1385 2601
الو اینجا رادیوست؟ 11 جوزا 1385 2707
دریای دوغ 15 ثور 1385 2855
تانکش را خالی کرده بودی 24 حمل 1385 4560
فائیده ای کرد؟ 24 حمل 1385 2663
لکلک 24 حمل 1385 4081
چوکی فرعون مصر 24 حمل 1385 3610
درجه حرارت 24 حمل 1385 3775
پیسه قلابی 05 حمل 1385 2801
خوب این خدابیامرز دیگر چه وصیت کرد 05 حمل 1385 2723
وقتی خیلی کوچک شد آنرا می دزدند 05 حمل 1385 2684
ندانستم که مال شماست 05 حمل 1385 2815
اما زنم بروت دارد 05 حمل 1385 3011
ملا و اینقدر طالع 05 حمل 1385 3045
با خبر ساختن برنده لاتری 05 حمل 1385 2993
من اصلا هیچ اذان نمی دهم 05 حمل 1385 3970
جریان برق 05 حمل 1385 19257
احمقترین کس در صنف 05 حمل 1385 1890