افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
مشکل کامپیوتر 11 جوزا 1385 3255
من هم خیال کردم آدمی طرفم می آید 11 جوزا 1385 3218
آفرین به نفس کاشی کارش 11 جوزا 1385 3084
الو اینجا رادیوست؟ 11 جوزا 1385 3234
دریای دوغ 15 ثور 1385 3347
تانکش را خالی کرده بودی 24 حمل 1385 5170
فائیده ای کرد؟ 24 حمل 1385 3122
لکلک 24 حمل 1385 4966
چوکی فرعون مصر 24 حمل 1385 4162
درجه حرارت 24 حمل 1385 4371
پیسه قلابی 05 حمل 1385 3357
خوب این خدابیامرز دیگر چه وصیت کرد 05 حمل 1385 3193
وقتی خیلی کوچک شد آنرا می دزدند 05 حمل 1385 3205
ندانستم که مال شماست 05 حمل 1385 3304
اما زنم بروت دارد 05 حمل 1385 3508
ملا و اینقدر طالع 05 حمل 1385 3635
با خبر ساختن برنده لاتری 05 حمل 1385 3570
من اصلا هیچ اذان نمی دهم 05 حمل 1385 4487
جریان برق 05 حمل 1385 20634
احمقترین کس در صنف 05 حمل 1385 2102