افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
مشکل کامپیوتر 11 جوزا 1385 2904
من هم خیال کردم آدمی طرفم می آید 11 جوزا 1385 2914
آفرین به نفس کاشی کارش 11 جوزا 1385 2759
الو اینجا رادیوست؟ 11 جوزا 1385 2886
دریای دوغ 15 ثور 1385 3017
تانکش را خالی کرده بودی 24 حمل 1385 4760
فائیده ای کرد؟ 24 حمل 1385 2869
لکلک 24 حمل 1385 4385
چوکی فرعون مصر 24 حمل 1385 3820
درجه حرارت 24 حمل 1385 3958
پیسه قلابی 05 حمل 1385 3003
خوب این خدابیامرز دیگر چه وصیت کرد 05 حمل 1385 2884
وقتی خیلی کوچک شد آنرا می دزدند 05 حمل 1385 2864
ندانستم که مال شماست 05 حمل 1385 2965
اما زنم بروت دارد 05 حمل 1385 3199
ملا و اینقدر طالع 05 حمل 1385 3271
با خبر ساختن برنده لاتری 05 حمل 1385 3222
من اصلا هیچ اذان نمی دهم 05 حمل 1385 4146
جریان برق 05 حمل 1385 19704
احمقترین کس در صنف 05 حمل 1385 1957