افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
مشکل کامپیوتر 11 جوزا 1385 3481
من هم خیال کردم آدمی طرفم می آید 11 جوزا 1385 3438
آفرین به نفس کاشی کارش 11 جوزا 1385 3319
الو اینجا رادیوست؟ 11 جوزا 1385 3466
دریای دوغ 15 ثور 1385 3522
تانکش را خالی کرده بودی 24 حمل 1385 5432
فائیده ای کرد؟ 24 حمل 1385 3301
لکلک 24 حمل 1385 5324
چوکی فرعون مصر 24 حمل 1385 4368
درجه حرارت 24 حمل 1385 4615
پیسه قلابی 05 حمل 1385 3559
خوب این خدابیامرز دیگر چه وصیت کرد 05 حمل 1385 3397
وقتی خیلی کوچک شد آنرا می دزدند 05 حمل 1385 3413
ندانستم که مال شماست 05 حمل 1385 3528
اما زنم بروت دارد 05 حمل 1385 3684
ملا و اینقدر طالع 05 حمل 1385 3893
با خبر ساختن برنده لاتری 05 حمل 1385 3786
من اصلا هیچ اذان نمی دهم 05 حمل 1385 4704
جریان برق 05 حمل 1385 20964
احمقترین کس در صنف 05 حمل 1385 2199