افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
من هم خیال کردم آدمی طرفم می آید 11 جوزا 1385 2429
آفرین به نفس کاشی کارش 11 جوزا 1385 2287
الو اینجا رادیوست؟ 11 جوزا 1385 2404
دریای دوغ 15 ثور 1385 2507
تانکش را خالی کرده بودی 24 حمل 1385 4174
فائیده ای کرد؟ 24 حمل 1385 2326
لکلک 24 حمل 1385 3503
چوکی فرعون مصر 24 حمل 1385 3288
درجه حرارت 24 حمل 1385 3420
پیسه قلابی 05 حمل 1385 2494
خوب این خدابیامرز دیگر چه وصیت کرد 05 حمل 1385 2421
وقتی خیلی کوچک شد آنرا می دزدند 05 حمل 1385 2366
ندانستم که مال شماست 05 حمل 1385 2484
اما زنم بروت دارد 05 حمل 1385 2683
ملا و اینقدر طالع 05 حمل 1385 2686
با خبر ساختن برنده لاتری 05 حمل 1385 2659
من اصلا هیچ اذان نمی دهم 05 حمل 1385 3652
جریان برق 05 حمل 1385 18636
احمقترین کس در صنف 05 حمل 1385 1742