افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
مشکل کامپیوتر 11 جوزا 1385 2425
من هم خیال کردم آدمی طرفم می آید 11 جوزا 1385 2523
آفرین به نفس کاشی کارش 11 جوزا 1385 2393
الو اینجا رادیوست؟ 11 جوزا 1385 2502
دریای دوغ 15 ثور 1385 2624
تانکش را خالی کرده بودی 24 حمل 1385 4287
فائیده ای کرد؟ 24 حمل 1385 2443
لکلک 24 حمل 1385 3681
چوکی فرعون مصر 24 حمل 1385 3391
درجه حرارت 24 حمل 1385 3534
پیسه قلابی 05 حمل 1385 2595
خوب این خدابیامرز دیگر چه وصیت کرد 05 حمل 1385 2516
وقتی خیلی کوچک شد آنرا می دزدند 05 حمل 1385 2471
ندانستم که مال شماست 05 حمل 1385 2583
اما زنم بروت دارد 05 حمل 1385 2796
ملا و اینقدر طالع 05 حمل 1385 2797
با خبر ساختن برنده لاتری 05 حمل 1385 2773
من اصلا هیچ اذان نمی دهم 05 حمل 1385 3746
جریان برق 05 حمل 1385 18771
احمقترین کس در صنف 05 حمل 1385 1790