افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
مشکل کامپیوتر 11 جوزا 1385 3325
من هم خیال کردم آدمی طرفم می آید 11 جوزا 1385 3280
آفرین به نفس کاشی کارش 11 جوزا 1385 3144
الو اینجا رادیوست؟ 11 جوزا 1385 3307
دریای دوغ 15 ثور 1385 3392
تانکش را خالی کرده بودی 24 حمل 1385 5242
فائیده ای کرد؟ 24 حمل 1385 3171
لکلک 24 حمل 1385 5064
چوکی فرعون مصر 24 حمل 1385 4213
درجه حرارت 24 حمل 1385 4455
پیسه قلابی 05 حمل 1385 3421
خوب این خدابیامرز دیگر چه وصیت کرد 05 حمل 1385 3248
وقتی خیلی کوچک شد آنرا می دزدند 05 حمل 1385 3263
ندانستم که مال شماست 05 حمل 1385 3372
اما زنم بروت دارد 05 حمل 1385 3560
ملا و اینقدر طالع 05 حمل 1385 3708
با خبر ساختن برنده لاتری 05 حمل 1385 3631
من اصلا هیچ اذان نمی دهم 05 حمل 1385 4548
جریان برق 05 حمل 1385 20726
احمقترین کس در صنف 05 حمل 1385 2126