افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
مشکل کامپیوتر 11 جوزا 1385 3140
من هم خیال کردم آدمی طرفم می آید 11 جوزا 1385 3122
آفرین به نفس کاشی کارش 11 جوزا 1385 2961
الو اینجا رادیوست؟ 11 جوزا 1385 3116
دریای دوغ 15 ثور 1385 3238
تانکش را خالی کرده بودی 24 حمل 1385 5014
فائیده ای کرد؟ 24 حمل 1385 3048
لکلک 24 حمل 1385 4775
چوکی فرعون مصر 24 حمل 1385 4058
درجه حرارت 24 حمل 1385 4235
پیسه قلابی 05 حمل 1385 3250
خوب این خدابیامرز دیگر چه وصیت کرد 05 حمل 1385 3084
وقتی خیلی کوچک شد آنرا می دزدند 05 حمل 1385 3099
ندانستم که مال شماست 05 حمل 1385 3190
اما زنم بروت دارد 05 حمل 1385 3416
ملا و اینقدر طالع 05 حمل 1385 3513
با خبر ساختن برنده لاتری 05 حمل 1385 3448
من اصلا هیچ اذان نمی دهم 05 حمل 1385 4362
جریان برق 05 حمل 1385 20378
احمقترین کس در صنف 05 حمل 1385 2054