افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
مشکل کامپیوتر 11 جوزا 1385 3591
من هم خیال کردم آدمی طرفم می آید 11 جوزا 1385 3546
آفرین به نفس کاشی کارش 11 جوزا 1385 3425
الو اینجا رادیوست؟ 11 جوزا 1385 3546
دریای دوغ 15 ثور 1385 3622
تانکش را خالی کرده بودی 24 حمل 1385 5554
فائیده ای کرد؟ 24 حمل 1385 3376
لکلک 24 حمل 1385 5533
چوکی فرعون مصر 24 حمل 1385 4460
درجه حرارت 24 حمل 1385 4704
پیسه قلابی 05 حمل 1385 3649
خوب این خدابیامرز دیگر چه وصیت کرد 05 حمل 1385 3493
وقتی خیلی کوچک شد آنرا می دزدند 05 حمل 1385 3505
ندانستم که مال شماست 05 حمل 1385 3643
اما زنم بروت دارد 05 حمل 1385 3771
ملا و اینقدر طالع 05 حمل 1385 4011
با خبر ساختن برنده لاتری 05 حمل 1385 3886
من اصلا هیچ اذان نمی دهم 05 حمل 1385 4820
جریان برق 05 حمل 1385 21122
احمقترین کس در صنف 05 حمل 1385 2243