افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
مشکل کامپیوتر 11 جوزا 1385 2588
من هم خیال کردم آدمی طرفم می آید 11 جوزا 1385 2647
آفرین به نفس کاشی کارش 11 جوزا 1385 2505
الو اینجا رادیوست؟ 11 جوزا 1385 2627
دریای دوغ 15 ثور 1385 2756
تانکش را خالی کرده بودی 24 حمل 1385 4428
فائیده ای کرد؟ 24 حمل 1385 2566
لکلک 24 حمل 1385 3908
چوکی فرعون مصر 24 حمل 1385 3517
درجه حرارت 24 حمل 1385 3658
پیسه قلابی 05 حمل 1385 2706
خوب این خدابیامرز دیگر چه وصیت کرد 05 حمل 1385 2630
وقتی خیلی کوچک شد آنرا می دزدند 05 حمل 1385 2592
ندانستم که مال شماست 05 حمل 1385 2724
اما زنم بروت دارد 05 حمل 1385 2922
ملا و اینقدر طالع 05 حمل 1385 2947
با خبر ساختن برنده لاتری 05 حمل 1385 2902
من اصلا هیچ اذان نمی دهم 05 حمل 1385 3875
جریان برق 05 حمل 1385 18955
احمقترین کس در صنف 05 حمل 1385 1850