افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 4790
که زنش را به من میدهد؟ 11 جوزا 1385 5115
مسابقه قرآن کریم 11 جوزا 1385 4828
تا اینجاش که بخیر گذشت 11 جوزا 1385 4952
من هم همین حالا رسیدم 11 جوزا 1385 4868
مسابقه دوش 11 جوزا 1385 4725
قلم خود رنگ در حمام 11 جوزا 1385 4160
حیوان درنده 11 جوزا 1385 4030
بیدار شو ساعت شش است 11 جوزا 1385 3836
هیچ کسی خانه نیست 11 جوزا 1385 3779
ساعت چند است 11 جوزا 1385 9315
حالا یازده نفر دیگر از کجا پیدا کن 11 جوزا 1385 3989
شرف الدین در کلیسا 11 جوزا 1385 3943
آئینه 11 جوزا 1385 5317
دزد و قاضی 11 جوزا 1385 3826
آستین کوتاه 11 جوزا 1385 3655
انشا الله 11 جوزا 1385 4574
مسابقه فوتبال 11 جوزا 1385 3593
بچه را آب برد 11 جوزا 1385 3642
خوب معلومه دیگر اولیش 11 جوزا 1385 3605