افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 3589
که زنش را به من میدهد؟ 11 جوزا 1385 3950
مسابقه قرآن کریم 11 جوزا 1385 3780
تا اینجاش که بخیر گذشت 11 جوزا 1385 3708
من هم همین حالا رسیدم 11 جوزا 1385 3670
مسابقه دوش 11 جوزا 1385 3406
قلم خود رنگ در حمام 11 جوزا 1385 3109
حیوان درنده 11 جوزا 1385 2884
بیدار شو ساعت شش است 11 جوزا 1385 2694
هیچ کسی خانه نیست 11 جوزا 1385 2818
ساعت چند است 11 جوزا 1385 7420
حالا یازده نفر دیگر از کجا پیدا کن 11 جوزا 1385 2851
شرف الدین در کلیسا 11 جوزا 1385 2752
آئینه 11 جوزا 1385 3488
دزد و قاضی 11 جوزا 1385 2727
آستین کوتاه 11 جوزا 1385 2604
انشا الله 11 جوزا 1385 2751
مسابقه فوتبال 11 جوزا 1385 2490
بچه را آب برد 11 جوزا 1385 2581
خوب معلومه دیگر اولیش 11 جوزا 1385 2553