افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 4165
که زنش را به من میدهد؟ 11 جوزا 1385 4423
مسابقه قرآن کریم 11 جوزا 1385 4300
تا اینجاش که بخیر گذشت 11 جوزا 1385 4262
من هم همین حالا رسیدم 11 جوزا 1385 4246
مسابقه دوش 11 جوزا 1385 3961
قلم خود رنگ در حمام 11 جوزا 1385 3543
حیوان درنده 11 جوزا 1385 3376
بیدار شو ساعت شش است 11 جوزا 1385 3282
هیچ کسی خانه نیست 11 جوزا 1385 3265
ساعت چند است 11 جوزا 1385 8448
حالا یازده نفر دیگر از کجا پیدا کن 11 جوزا 1385 3343
شرف الدین در کلیسا 11 جوزا 1385 3338
آئینه 11 جوزا 1385 4324
دزد و قاضی 11 جوزا 1385 3233
آستین کوتاه 11 جوزا 1385 3072
انشا الله 11 جوزا 1385 3238
مسابقه فوتبال 11 جوزا 1385 2982
بچه را آب برد 11 جوزا 1385 3066
خوب معلومه دیگر اولیش 11 جوزا 1385 3028