افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 4341
که زنش را به من میدهد؟ 11 جوزا 1385 4618
مسابقه قرآن کریم 11 جوزا 1385 4452
تا اینجاش که بخیر گذشت 11 جوزا 1385 4435
من هم همین حالا رسیدم 11 جوزا 1385 4412
مسابقه دوش 11 جوزا 1385 4204
قلم خود رنگ در حمام 11 جوزا 1385 3714
حیوان درنده 11 جوزا 1385 3563
بیدار شو ساعت شش است 11 جوزا 1385 3449
هیچ کسی خانه نیست 11 جوزا 1385 3413
ساعت چند است 11 جوزا 1385 8706
حالا یازده نفر دیگر از کجا پیدا کن 11 جوزا 1385 3523
شرف الدین در کلیسا 11 جوزا 1385 3508
آئینه 11 جوزا 1385 4588
دزد و قاضی 11 جوزا 1385 3387
آستین کوتاه 11 جوزا 1385 3212
انشا الله 11 جوزا 1385 3384
مسابقه فوتبال 11 جوزا 1385 3138
بچه را آب برد 11 جوزا 1385 3224
خوب معلومه دیگر اولیش 11 جوزا 1385 3169