افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 5801
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 5187
که زنش را به من میدهد؟ 11 جوزا 1385 5512
مسابقه قرآن کریم 11 جوزا 1385 5235
تا اینجاش که بخیر گذشت 11 جوزا 1385 5385
من هم همین حالا رسیدم 11 جوزا 1385 5261
مسابقه دوش 11 جوزا 1385 5121
قلم خود رنگ در حمام 11 جوزا 1385 4544
حیوان درنده 11 جوزا 1385 4411
بیدار شو ساعت شش است 11 جوزا 1385 4203
هیچ کسی خانه نیست 11 جوزا 1385 4161
ساعت چند است 11 جوزا 1385 10951
حالا یازده نفر دیگر از کجا پیدا کن 11 جوزا 1385 4360
شرف الدین در کلیسا 11 جوزا 1385 4359
آئینه 11 جوزا 1385 5848
دزد و قاضی 11 جوزا 1385 4216
آستین کوتاه 11 جوزا 1385 4006
انشا الله 11 جوزا 1385 5018
مسابقه فوتبال 11 جوزا 1385 3951
بچه را آب برد 11 جوزا 1385 4027