افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 7045
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 7222
سینه خیز 11 جوزا 1385 6686
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 7167
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 6363
که زنش را به من میدهد؟ 11 جوزا 1385 6936
مسابقه قرآن کریم 11 جوزا 1385 6396
تا اینجاش که بخیر گذشت 11 جوزا 1385 6530
من هم همین حالا رسیدم 11 جوزا 1385 6466
مسابقه دوش 11 جوزا 1385 6388
قلم خود رنگ در حمام 11 جوزا 1385 5593
حیوان درنده 11 جوزا 1385 5562
بیدار شو ساعت شش است 11 جوزا 1385 5221
هیچ کسی خانه نیست 11 جوزا 1385 5106
ساعت چند است 11 جوزا 1385 12323
حالا یازده نفر دیگر از کجا پیدا کن 11 جوزا 1385 5861
شرف الدین در کلیسا 11 جوزا 1385 5484
آئینه 11 جوزا 1385 7427
دزد و قاضی 11 جوزا 1385 5353
آستین کوتاه 11 جوزا 1385 5009