افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
که زنش را به من میدهد؟ 11 جوزا 1385 3832
مسابقه قرآن کریم 11 جوزا 1385 3644
تا اینجاش که بخیر گذشت 11 جوزا 1385 3573
من هم همین حالا رسیدم 11 جوزا 1385 3541
مسابقه دوش 11 جوزا 1385 3266
قلم خود رنگ در حمام 11 جوزا 1385 2977
حیوان درنده 11 جوزا 1385 2753
بیدار شو ساعت شش است 11 جوزا 1385 2540
هیچ کسی خانه نیست 11 جوزا 1385 2690
ساعت چند است 11 جوزا 1385 7134
حالا یازده نفر دیگر از کجا پیدا کن 11 جوزا 1385 2718
شرف الدین در کلیسا 11 جوزا 1385 2632
آئینه 11 جوزا 1385 3296
دزد و قاضی 11 جوزا 1385 2582
آستین کوتاه 11 جوزا 1385 2483
انشا الله 11 جوزا 1385 2611
مسابقه فوتبال 11 جوزا 1385 2348
بچه را آب برد 11 جوزا 1385 2439
خوب معلومه دیگر اولیش 11 جوزا 1385 2403
خوب بچه است دیگه 11 جوزا 1385 2278