افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 4064
که زنش را به من میدهد؟ 11 جوزا 1385 4336
مسابقه قرآن کریم 11 جوزا 1385 4215
تا اینجاش که بخیر گذشت 11 جوزا 1385 4175
من هم همین حالا رسیدم 11 جوزا 1385 4155
مسابقه دوش 11 جوزا 1385 3865
قلم خود رنگ در حمام 11 جوزا 1385 3477
حیوان درنده 11 جوزا 1385 3285
بیدار شو ساعت شش است 11 جوزا 1385 3192
هیچ کسی خانه نیست 11 جوزا 1385 3191
ساعت چند است 11 جوزا 1385 8312
حالا یازده نفر دیگر از کجا پیدا کن 11 جوزا 1385 3282
شرف الدین در کلیسا 11 جوزا 1385 3271
آئینه 11 جوزا 1385 4190
دزد و قاضی 11 جوزا 1385 3174
آستین کوتاه 11 جوزا 1385 2995
انشا الله 11 جوزا 1385 3165
مسابقه فوتبال 11 جوزا 1385 2910
بچه را آب برد 11 جوزا 1385 2980
خوب معلومه دیگر اولیش 11 جوزا 1385 2956