افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 3862
که زنش را به من میدهد؟ 11 جوزا 1385 4190
مسابقه قرآن کریم 11 جوزا 1385 4044
تا اینجاش که بخیر گذشت 11 جوزا 1385 3950
من هم همین حالا رسیدم 11 جوزا 1385 3904
مسابقه دوش 11 جوزا 1385 3648
قلم خود رنگ در حمام 11 جوزا 1385 3341
حیوان درنده 11 جوزا 1385 3123
بیدار شو ساعت شش است 11 جوزا 1385 2953
هیچ کسی خانه نیست 11 جوزا 1385 3017
ساعت چند است 11 جوزا 1385 7906
حالا یازده نفر دیگر از کجا پیدا کن 11 جوزا 1385 3091
شرف الدین در کلیسا 11 جوزا 1385 2981
آئینه 11 جوزا 1385 3867
دزد و قاضی 11 جوزا 1385 2955
آستین کوتاه 11 جوزا 1385 2823
انشا الله 11 جوزا 1385 2979
مسابقه فوتبال 11 جوزا 1385 2738
بچه را آب برد 11 جوزا 1385 2815
خوب معلومه دیگر اولیش 11 جوزا 1385 2792