افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
که زنش را به من میدهد؟ 11 جوزا 1385 3748
مسابقه قرآن کریم 11 جوزا 1385 3555
تا اینجاش که بخیر گذشت 11 جوزا 1385 3481
من هم همین حالا رسیدم 11 جوزا 1385 3456
مسابقه دوش 11 جوزا 1385 3178
قلم خود رنگ در حمام 11 جوزا 1385 2898
حیوان درنده 11 جوزا 1385 2661
بیدار شو ساعت شش است 11 جوزا 1385 2446
هیچ کسی خانه نیست 11 جوزا 1385 2609
ساعت چند است 11 جوزا 1385 6830
حالا یازده نفر دیگر از کجا پیدا کن 11 جوزا 1385 2635
شرف الدین در کلیسا 11 جوزا 1385 2541
آئینه 11 جوزا 1385 3167
دزد و قاضی 11 جوزا 1385 2501
آستین کوتاه 11 جوزا 1385 2395
انشا الله 11 جوزا 1385 2507
مسابقه فوتبال 11 جوزا 1385 2246
بچه را آب برد 11 جوزا 1385 2352
خوب معلومه دیگر اولیش 11 جوزا 1385 2316
خوب بچه است دیگه 11 جوزا 1385 2184