افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 4678
که زنش را به من میدهد؟ 11 جوزا 1385 5001
مسابقه قرآن کریم 11 جوزا 1385 4738
تا اینجاش که بخیر گذشت 11 جوزا 1385 4817
من هم همین حالا رسیدم 11 جوزا 1385 4771
مسابقه دوش 11 جوزا 1385 4606
قلم خود رنگ در حمام 11 جوزا 1385 4049
حیوان درنده 11 جوزا 1385 3920
بیدار شو ساعت شش است 11 جوزا 1385 3745
هیچ کسی خانه نیست 11 جوزا 1385 3683
ساعت چند است 11 جوزا 1385 9192
حالا یازده نفر دیگر از کجا پیدا کن 11 جوزا 1385 3874
شرف الدین در کلیسا 11 جوزا 1385 3849
آئینه 11 جوزا 1385 5125
دزد و قاضی 11 جوزا 1385 3720
آستین کوتاه 11 جوزا 1385 3554
انشا الله 11 جوزا 1385 4442
مسابقه فوتبال 11 جوزا 1385 3475
بچه را آب برد 11 جوزا 1385 3544
خوب معلومه دیگر اولیش 11 جوزا 1385 3491