افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 3980
که زنش را به من میدهد؟ 11 جوزا 1385 4281
مسابقه قرآن کریم 11 جوزا 1385 4139
تا اینجاش که بخیر گذشت 11 جوزا 1385 4045
من هم همین حالا رسیدم 11 جوزا 1385 4017
مسابقه دوش 11 جوزا 1385 3745
قلم خود رنگ در حمام 11 جوزا 1385 3421
حیوان درنده 11 جوزا 1385 3216
بیدار شو ساعت شش است 11 جوزا 1385 3105
هیچ کسی خانه نیست 11 جوزا 1385 3122
ساعت چند است 11 جوزا 1385 8177
حالا یازده نفر دیگر از کجا پیدا کن 11 جوزا 1385 3197
شرف الدین در کلیسا 11 جوزا 1385 3139
آئینه 11 جوزا 1385 4026
دزد و قاضی 11 جوزا 1385 3048
آستین کوتاه 11 جوزا 1385 2902
انشا الله 11 جوزا 1385 3065
مسابقه فوتبال 11 جوزا 1385 2821
بچه را آب برد 11 جوزا 1385 2896
خوب معلومه دیگر اولیش 11 جوزا 1385 2884