افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 5698
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 5094
که زنش را به من میدهد؟ 11 جوزا 1385 5404
مسابقه قرآن کریم 11 جوزا 1385 5099
تا اینجاش که بخیر گذشت 11 جوزا 1385 5250
من هم همین حالا رسیدم 11 جوزا 1385 5146
مسابقه دوش 11 جوزا 1385 5013
قلم خود رنگ در حمام 11 جوزا 1385 4438
حیوان درنده 11 جوزا 1385 4293
بیدار شو ساعت شش است 11 جوزا 1385 4090
هیچ کسی خانه نیست 11 جوزا 1385 4049
ساعت چند است 11 جوزا 1385 9765
حالا یازده نفر دیگر از کجا پیدا کن 11 جوزا 1385 4241
شرف الدین در کلیسا 11 جوزا 1385 4209
آئینه 11 جوزا 1385 5682
دزد و قاضی 11 جوزا 1385 4098
آستین کوتاه 11 جوزا 1385 3917
انشا الله 11 جوزا 1385 4904
مسابقه فوتبال 11 جوزا 1385 3846
بچه را آب برد 11 جوزا 1385 3914