افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 5466
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 4880
که زنش را به من میدهد؟ 11 جوزا 1385 5187
مسابقه قرآن کریم 11 جوزا 1385 4893
تا اینجاش که بخیر گذشت 11 جوزا 1385 5027
من هم همین حالا رسیدم 11 جوزا 1385 4958
مسابقه دوش 11 جوزا 1385 4800
قلم خود رنگ در حمام 11 جوزا 1385 4235
حیوان درنده 11 جوزا 1385 4107
بیدار شو ساعت شش است 11 جوزا 1385 3902
هیچ کسی خانه نیست 11 جوزا 1385 3839
ساعت چند است 11 جوزا 1385 9429
حالا یازده نفر دیگر از کجا پیدا کن 11 جوزا 1385 4063
شرف الدین در کلیسا 11 جوزا 1385 4027
آئینه 11 جوزا 1385 5429
دزد و قاضی 11 جوزا 1385 3910
آستین کوتاه 11 جوزا 1385 3728
انشا الله 11 جوزا 1385 4675
مسابقه فوتبال 11 جوزا 1385 3662
بچه را آب برد 11 جوزا 1385 3718