افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 7800
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 7178
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 7324
سینه خیز 11 جوزا 1385 6779
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 7297
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 6485
که زنش را به من میدهد؟ 11 جوزا 1385 7066
مسابقه قرآن کریم 11 جوزا 1385 6494
تا اینجاش که بخیر گذشت 11 جوزا 1385 6714
من هم همین حالا رسیدم 11 جوزا 1385 6589
مسابقه دوش 11 جوزا 1385 6489
قلم خود رنگ در حمام 11 جوزا 1385 5730
حیوان درنده 11 جوزا 1385 5674
بیدار شو ساعت شش است 11 جوزا 1385 5309
هیچ کسی خانه نیست 11 جوزا 1385 5196
ساعت چند است 11 جوزا 1385 12506
حالا یازده نفر دیگر از کجا پیدا کن 11 جوزا 1385 5967
شرف الدین در کلیسا 11 جوزا 1385 5577
آئینه 11 جوزا 1385 7586
دزد و قاضی 11 جوزا 1385 5471