افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 5594
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 4996
که زنش را به من میدهد؟ 11 جوزا 1385 5300
مسابقه قرآن کریم 11 جوزا 1385 5000
تا اینجاش که بخیر گذشت 11 جوزا 1385 5149
من هم همین حالا رسیدم 11 جوزا 1385 5051
مسابقه دوش 11 جوزا 1385 4919
قلم خود رنگ در حمام 11 جوزا 1385 4341
حیوان درنده 11 جوزا 1385 4200
بیدار شو ساعت شش است 11 جوزا 1385 3998
هیچ کسی خانه نیست 11 جوزا 1385 3950
ساعت چند است 11 جوزا 1385 9554
حالا یازده نفر دیگر از کجا پیدا کن 11 جوزا 1385 4155
شرف الدین در کلیسا 11 جوزا 1385 4124
آئینه 11 جوزا 1385 5546
دزد و قاضی 11 جوزا 1385 4008
آستین کوتاه 11 جوزا 1385 3827
انشا الله 11 جوزا 1385 4805
مسابقه فوتبال 11 جوزا 1385 3747
بچه را آب برد 11 جوزا 1385 3825