افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 3761
که زنش را به من میدهد؟ 11 جوزا 1385 4082
مسابقه قرآن کریم 11 جوزا 1385 3931
تا اینجاش که بخیر گذشت 11 جوزا 1385 3843
من هم همین حالا رسیدم 11 جوزا 1385 3800
مسابقه دوش 11 جوزا 1385 3542
قلم خود رنگ در حمام 11 جوزا 1385 3234
حیوان درنده 11 جوزا 1385 3020
بیدار شو ساعت شش است 11 جوزا 1385 2846
هیچ کسی خانه نیست 11 جوزا 1385 2930
ساعت چند است 11 جوزا 1385 7717
حالا یازده نفر دیگر از کجا پیدا کن 11 جوزا 1385 2975
شرف الدین در کلیسا 11 جوزا 1385 2877
آئینه 11 جوزا 1385 3702
دزد و قاضی 11 جوزا 1385 2859
آستین کوتاه 11 جوزا 1385 2725
انشا الله 11 جوزا 1385 2887
مسابقه فوتبال 11 جوزا 1385 2631
بچه را آب برد 11 جوزا 1385 2712
خوب معلومه دیگر اولیش 11 جوزا 1385 2683