افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 4461
که زنش را به من میدهد؟ 11 جوزا 1385 4755
مسابقه قرآن کریم 11 جوزا 1385 4545
تا اینجاش که بخیر گذشت 11 جوزا 1385 4569
من هم همین حالا رسیدم 11 جوزا 1385 4551
مسابقه دوش 11 جوزا 1385 4342
قلم خود رنگ در حمام 11 جوزا 1385 3825
حیوان درنده 11 جوزا 1385 3684
بیدار شو ساعت شش است 11 جوزا 1385 3538
هیچ کسی خانه نیست 11 جوزا 1385 3502
ساعت چند است 11 جوزا 1385 8875
حالا یازده نفر دیگر از کجا پیدا کن 11 جوزا 1385 3641
شرف الدین در کلیسا 11 جوزا 1385 3622
آئینه 11 جوزا 1385 4764
دزد و قاضی 11 جوزا 1385 3489
آستین کوتاه 11 جوزا 1385 3329
انشا الله 11 جوزا 1385 3506
مسابقه فوتبال 11 جوزا 1385 3244
بچه را آب برد 11 جوزا 1385 3330
خوب معلومه دیگر اولیش 11 جوزا 1385 3288