افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 4257
که زنش را به من میدهد؟ 11 جوزا 1385 4522
مسابقه قرآن کریم 11 جوزا 1385 4390
تا اینجاش که بخیر گذشت 11 جوزا 1385 4368
من هم همین حالا رسیدم 11 جوزا 1385 4341
مسابقه دوش 11 جوزا 1385 4097
قلم خود رنگ در حمام 11 جوزا 1385 3634
حیوان درنده 11 جوزا 1385 3488
بیدار شو ساعت شش است 11 جوزا 1385 3369
هیچ کسی خانه نیست 11 جوزا 1385 3348
ساعت چند است 11 جوزا 1385 8598
حالا یازده نفر دیگر از کجا پیدا کن 11 جوزا 1385 3434
شرف الدین در کلیسا 11 جوزا 1385 3427
آئینه 11 جوزا 1385 4478
دزد و قاضی 11 جوزا 1385 3319
آستین کوتاه 11 جوزا 1385 3148
انشا الله 11 جوزا 1385 3315
مسابقه فوتبال 11 جوزا 1385 3072
بچه را آب برد 11 جوزا 1385 3159
خوب معلومه دیگر اولیش 11 جوزا 1385 3109