افغان موج   

دو افغانی از جیب شرف الدین در جوی می افتد.

خود را خم کرده در جوی در جستجو می پردازد

از جوی یک پنج افغانیگی پیدا میکند آن را در جیب گذاشته سه افغانی دیگر در جوی می اندازد.