افغان موج   

مقالات

فیلتر
تمدن سرمایه؛ محیط زیستِ ژنومیک را بیشتر؛ تخریب میکند! 15 میزان 1398 57
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 09 میزان 1398 53
فارسی (دری) در بستر تاریخ نگاری رسمی 02 میزان 1398 118
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 25 سنبله 1398 98
«ترس از دانستن» هر فرد و ملتی را بیچاره می سازد! 12 سنبله 1398 87
چرا؛ «صلح» وحشتناک و «آزادی» ناخواستنی است؟! 04 سنبله 1398 114
استقلال افغانستان؛ از «نظامنامه ناقلین..» تا فرمان ریش و پشم 28 اسد 1398 129
قربانی و ریشه اسطوره یی اش 23 اسد 1398 117
«نظام اسلامی» چه هست و چه نیست؟! 24 سرطان 1398 218
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 20 سرطان 1398 156
چند گپ و سخن خوردنی و پوشیدنی!! 10 سرطان 1398 185
مسلمانی ما «اسرائیلیاتی» است؛ نه محمدی و حنفی! 03 سرطان 1398 214
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 28 جوزا 1398 197
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 24 جوزا 1398 204
خط سوم 07 جوزا 1398 254
ادبیات نامرئی فارس وکمی هم ترک 30 ثور 1398 260
روح افزا طرزی منشیه 23 ثور 1398 219
اولیگارشی* وطن وملیت نمی شناسد 23 ثور 1398 219
ره آورد من 10 ثور 1398 243
افتضاحی به نام زبانشناسی آکادمیک 05 ثور 1398 357
«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد! 27 حمل 1398 260
هوویت چیست 19 حمل 1398 300
استناد به قرآن درتاریخ نگاری جدید 09 حمل 1398 346
ذهن آگاهی چیست؟ 28 حوت 1397 356
جنگ تمدن ها 27 حوت 1397 309
ایدئولوژی 09 حوت 1397 367
انگریز چطور توانست طور دگر بر افغانستان مسلط شود؟ 15 دلو 1397 541
تیوریهای تصنیف طبقاتی جامعه 06 دلو 1397 415
سازهای سازگار با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز 02 دلو 1397 409
درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان و گسترش زبان فارسی 17 جدی 1397 605
دری ادامه پهلوی !؟ 14 جدی 1397 493
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 26 قوس 1397 614
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 17 قوس 1397 527
وقتی ملیت هزاره اسطوره آفرید! 12 قوس 1397 561
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 581
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 491
آوای آزادی 21 عقرب 1397 518
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 525
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 495
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 07 عقرب 1397 602
بندگی زوال ونابودی درقبال دارد 24 میزان 1397 575
برخ چهارم: «فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی 24 میزان 1397 540
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 18 میزان 1397 567
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 16 میزان 1397 622
انقلاب صنعتی چهارم و نشانه های ظهور 31 سنبله 1397 586
چهارمین موج تغییر 22 سنبله 1397 627
وقتی افغانستان؛ ایالت برون مرزی امریکا هست و وقتی نیست! 05 سنبله 1397 747
آینده‌ قدرت در قرن بیست و یک 26 اسد 1397 756
ستراتیژی آشکار تاراج معادن افغانستان 16 اسد 1397 641
به بهانه سیاست ورزی های رولا غنی و صحنه های عقبی: 15 اسد 1397 749