افغان موج   

داستان

فیلتر
شکست و سکوت... 25 قوس 1400 87
فرار 20 عقرب 1400 145
سفر در نامعلوم 01 جوزا 1400 371
همراه با «مینا در برف» 04 حوت 1399 523
روح یک کودک نو تول 26 قوس 1399 619
داستان کوتاه ( معـجزه ) 29 میزان 1399 677
در دانه های خلق 13 اسد 1399 735
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 2600
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 2781
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 3220
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 2816
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 2644
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 2759
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 3698
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 3501
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 3716
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 3555
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 3554
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 3526
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 3963
نیش عقرب 19 ثور 1395 4149
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 4069
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 3777
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 4341
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 4006
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 4034
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 4674
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 3949
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 4195
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 4630
خدمت 11 اسد 1393 4354
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 4357
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 4091
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 4190
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 4667
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 4265
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 4447
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 4801
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 4399
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 4946
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 4834
درس عبرت 04 جوزا 1392 4926
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 4857
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 4873
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 4841
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 5640
شیر و خون 06 جدی 1391 4779
درهای بسته 07 سنبله 1391 4976
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 5010
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 5396