افغان موج   

داستان

فیلتر
خاک 07 سرطان 1401 63
یادی از عشق 12 ثور 1401 167
ساقهُ بشکسته 16 حوت 1400 168
از «کابوس ها» 07 دلو 1400 306
شکست و سکوت... 25 قوس 1400 284
فرار 20 عقرب 1400 335
سفر در نامعلوم 01 جوزا 1400 553
همراه با «مینا در برف» 04 حوت 1399 724
روح یک کودک نو تول 26 قوس 1399 798
داستان کوتاه ( معـجزه ) 29 میزان 1399 853
در دانه های خلق 13 اسد 1399 912
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 2784
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 2979
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 3491
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 3032
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 2917
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 2951
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 3983
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 3824
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 4022
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 3734
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 3740
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 3728
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 4154
نیش عقرب 19 ثور 1395 4343
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 4528
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 4085
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 4523
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 4285
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 4322
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 4954
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 4143
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 4455
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 4822
خدمت 11 اسد 1393 4546
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 4618
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 4264
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 4390
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 4889
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 4451
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 4741
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 5069
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 4594
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 5267
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 5091
درس عبرت 04 جوزا 1392 5155
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 5127
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 5148
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 5091
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 5839