افغان موج   

داستان

فیلتر
روح یک کودک نو تول 26 قوس 1399 91
داستان کوتاه ( معـجزه ) 29 میزان 1399 198
در دانه های خلق 13 اسد 1399 253
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 2021
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 2200
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 2465
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 2229
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 2057
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 2161
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 2986
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 2903
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 3126
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 3002
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 2920
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 2961
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 3372
نیش عقرب 19 ثور 1395 3537
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 3339
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 3207
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 3732
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 3380
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 3497
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 3864
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 3376
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 3587
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 4064
خدمت 11 اسد 1393 3792
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 3734
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 3552
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 3639
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 4047
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 3665
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 3789
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 4201
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 3824
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 4256
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 4194
درس عبرت 04 جوزا 1392 4333
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 4296
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 4255
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 4296
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 4896
شیر و خون 06 جدی 1391 4245
درهای بسته 07 سنبله 1391 4432
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 4458
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 4823
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 5434
خانها 24 جوزا 1389 6964
سنگ 07 جوزا 1389 7522
كيسه بُر 04 ثور 1389 4978