افغان موج   

داستان

فیلتر
همراه با «مینا در برف» 04 حوت 1399 59
روح یک کودک نو تول 26 قوس 1399 139
داستان کوتاه ( معـجزه ) 29 میزان 1399 242
در دانه های خلق 13 اسد 1399 304
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 2085
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 2251
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 2525
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 2282
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 2102
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 2216
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 3052
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 2964
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 3186
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 3063
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 2967
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 3009
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 3428
نیش عقرب 19 ثور 1395 3600
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 3403
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 3266
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 3788
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 3427
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 3548
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 3951
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 3420
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 3647
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 4119
خدمت 11 اسد 1393 3838
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 3786
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 3605
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 3689
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 4100
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 3727
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 3849
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 4253
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 3879
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 4320
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 4273
درس عبرت 04 جوزا 1392 4391
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 4357
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 4300
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 4353
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 4979
شیر و خون 06 جدی 1391 4292
درهای بسته 07 سنبله 1391 4482
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 4516
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 4869
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 5494
خانها 24 جوزا 1389 7042
سنگ 07 جوزا 1389 7596