افغان موج   

داستان

فیلتر
همراه با «مینا در برف» 04 حوت 1399 153
روح یک کودک نو تول 26 قوس 1399 214
داستان کوتاه ( معـجزه ) 29 میزان 1399 318
در دانه های خلق 13 اسد 1399 377
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 2199
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 2357
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 2681
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 2397
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 2209
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 2309
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 3187
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 3087
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 3297
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 3153
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 3090
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 3109
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 3531
نیش عقرب 19 ثور 1395 3706
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 3558
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 3367
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 3889
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 3529
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 3636
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 4097
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 3526
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 3755
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 4230
خدمت 11 اسد 1393 3939
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 3884
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 3690
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 3778
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 4224
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 3828
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 3981
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 4374
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 3979
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 4435
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 4370
درس عبرت 04 جوزا 1392 4480
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 4447
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 4416
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 4441
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 5106
شیر و خون 06 جدی 1391 4389
درهای بسته 07 سنبله 1391 4582
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 4605
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 4977
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 5603
خانها 24 جوزا 1389 7194
سنگ 07 جوزا 1389 7719