افغان موج   

داستان

فیلتر
پرواز شماره يكصدو هفتاد دو 22 حمل 1387 3875
دو داستان از « نیلاب نصیری 22 حمل 1387 5843
دموکراسی عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ طنز 19 حوت 1386 4400
سفرنامه ی شبرغان 17 حوت 1386 5717
روز سیه سر 15 حوت 1386 4154
شاخه گلي براي گلنـدام 27 دلو 1386 3541
باد آورده 22 دلو 1386 4045
در گذشت یک دختر 11 دلو 1386 4267
لیلا داستان کوتاه 02 دلو 1386 4971
همدم خانم 16 جدی 1386 4140
فرهنګ او سياست 10 جدی 1386 4368
بوی گوشت و استخوان 04 جدی 1386 3831
فردای موهوم 08 میزان 1386 3753
من کرد هستم 20 سنبله 1386 3575
عشق موتور 24 اسد 1386 5125
وصیت مرحومی 27 سرطان 1386 3327
چگونه حمدی فیل دستگیر می شود؟ 30 ثور 1386 4138
زمزمه های گوشه نشین (داستان 10 جدی 1385 4609
طعمه (داستان 08 جدی 1385 4974
خاطراتی از کوره راه های مهاجرت قسمت سوم جدید 17 قوس 1385 6318
حلبی زنگ زده 28 عقرب 1385 4037
خفاشان 06 میزان 1385 5408
دعای معلم جغرافیا 19 سنبله 1385 4369
عروسک 27 سرطان 1385 6138
خشـکسالی 08 ثور 1385 5821
تولیدی باستان سازی 28 حوت 1384 4355
تازه وارد ( داستان ) 28 حوت 1384 5321