افغان موج   

داستان

فیلتر
پرواز شماره يكصدو هفتاد دو 22 حمل 1387 2737
دو داستان از « نیلاب نصیری 22 حمل 1387 4565
دموکراسی عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ طنز 19 حوت 1386 3262
سفرنامه ی شبرغان 17 حوت 1386 4308
روز سیه سر 15 حوت 1386 2911
شاخه گلي براي گلنـدام 27 دلو 1386 2433
باد آورده 22 دلو 1386 2646
در گذشت یک دختر 11 دلو 1386 3301
لیلا داستان کوتاه 02 دلو 1386 3930
همدم خانم 16 جدی 1386 3063
فرهنګ او سياست 10 جدی 1386 3291
بوی گوشت و استخوان 04 جدی 1386 2714
فردای موهوم 08 میزان 1386 2620
من کرد هستم 20 سنبله 1386 2449
عشق موتور 24 اسد 1386 3931
وصیت مرحومی 27 سرطان 1386 2330
چگونه حمدی فیل دستگیر می شود؟ 30 ثور 1386 2831
زمزمه های گوشه نشین (داستان 10 جدی 1385 3410
طعمه (داستان 08 جدی 1385 3613
خاطراتی از کوره راه های مهاجرت قسمت سوم جدید 17 قوس 1385 4922
حلبی زنگ زده 28 عقرب 1385 2883
خفاشان 06 میزان 1385 3871
دعای معلم جغرافیا 19 سنبله 1385 3129
عروسک 27 سرطان 1385 4310
خشـکسالی 08 ثور 1385 4122
تولیدی باستان سازی 28 حوت 1384 3180
تازه وارد ( داستان ) 28 حوت 1384 3517