افغان موج   

داستان

فیلتر
پرواز شماره يكصدو هفتاد دو 22 حمل 1387 3212
دو داستان از « نیلاب نصیری 22 حمل 1387 5091
دموکراسی عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ طنز 19 حوت 1386 3718
سفرنامه ی شبرغان 17 حوت 1386 4889
روز سیه سر 15 حوت 1386 3418
شاخه گلي براي گلنـدام 27 دلو 1386 2869
باد آورده 22 دلو 1386 3212
در گذشت یک دختر 11 دلو 1386 3671
لیلا داستان کوتاه 02 دلو 1386 4309
همدم خانم 16 جدی 1386 3507
فرهنګ او سياست 10 جدی 1386 3756
بوی گوشت و استخوان 04 جدی 1386 3154
فردای موهوم 08 میزان 1386 3076
من کرد هستم 20 سنبله 1386 2932
عشق موتور 24 اسد 1386 4473
وصیت مرحومی 27 سرطان 1386 2728
چگونه حمدی فیل دستگیر می شود؟ 30 ثور 1386 3430
زمزمه های گوشه نشین (داستان 10 جدی 1385 3942
طعمه (داستان 08 جدی 1385 4183
خاطراتی از کوره راه های مهاجرت قسمت سوم جدید 17 قوس 1385 5447
حلبی زنگ زده 28 عقرب 1385 3329
خفاشان 06 میزان 1385 4423
دعای معلم جغرافیا 19 سنبله 1385 3568
عروسک 27 سرطان 1385 5044
خشـکسالی 08 ثور 1385 4857
تولیدی باستان سازی 28 حوت 1384 3627
تازه وارد ( داستان ) 28 حوت 1384 4359