افغان موج   

داستان

فیلتر
پرواز شماره يكصدو هفتاد دو 22 حمل 1387 3973
دو داستان از « نیلاب نصیری 22 حمل 1387 5953
دموکراسی عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ طنز 19 حوت 1386 4500
سفرنامه ی شبرغان 17 حوت 1386 5884
روز سیه سر 15 حوت 1386 4266
شاخه گلي براي گلنـدام 27 دلو 1386 3631
باد آورده 22 دلو 1386 4158
در گذشت یک دختر 11 دلو 1386 4375
لیلا داستان کوتاه 02 دلو 1386 5080
همدم خانم 16 جدی 1386 4237
فرهنګ او سياست 10 جدی 1386 4464
بوی گوشت و استخوان 04 جدی 1386 3924
فردای موهوم 08 میزان 1386 3867
من کرد هستم 20 سنبله 1386 3675
عشق موتور 24 اسد 1386 5218
وصیت مرحومی 27 سرطان 1386 3439
چگونه حمدی فیل دستگیر می شود؟ 30 ثور 1386 4238
زمزمه های گوشه نشین (داستان 10 جدی 1385 4719
طعمه (داستان 08 جدی 1385 5108
خاطراتی از کوره راه های مهاجرت قسمت سوم جدید 17 قوس 1385 6434
حلبی زنگ زده 28 عقرب 1385 4143
خفاشان 06 میزان 1385 5577
دعای معلم جغرافیا 19 سنبله 1385 4480
عروسک 27 سرطان 1385 6322
خشـکسالی 08 ثور 1385 5986
تولیدی باستان سازی 28 حوت 1384 4461
تازه وارد ( داستان ) 28 حوت 1384 5467