افغان موج   

داستان

فیلتر
پرواز شماره يكصدو هفتاد دو 22 حمل 1387 2858
دو داستان از « نیلاب نصیری 22 حمل 1387 4683
دموکراسی عبدالکریم خرم وزیر فرهنگ طنز 19 حوت 1386 3389
سفرنامه ی شبرغان 17 حوت 1386 4463
روز سیه سر 15 حوت 1386 3035
شاخه گلي براي گلنـدام 27 دلو 1386 2552
باد آورده 22 دلو 1386 2819
در گذشت یک دختر 11 دلو 1386 3392
لیلا داستان کوتاه 02 دلو 1386 4047
همدم خانم 16 جدی 1386 3181
فرهنګ او سياست 10 جدی 1386 3419
بوی گوشت و استخوان 04 جدی 1386 2831
فردای موهوم 08 میزان 1386 2757
من کرد هستم 20 سنبله 1386 2573
عشق موتور 24 اسد 1386 4107
وصیت مرحومی 27 سرطان 1386 2434
چگونه حمدی فیل دستگیر می شود؟ 30 ثور 1386 3002
زمزمه های گوشه نشین (داستان 10 جدی 1385 3544
طعمه (داستان 08 جدی 1385 3773
خاطراتی از کوره راه های مهاجرت قسمت سوم جدید 17 قوس 1385 5031
حلبی زنگ زده 28 عقرب 1385 3007
خفاشان 06 میزان 1385 4018
دعای معلم جغرافیا 19 سنبله 1385 3255
عروسک 27 سرطان 1385 4500
خشـکسالی 08 ثور 1385 4306
تولیدی باستان سازی 28 حوت 1384 3301
تازه وارد ( داستان ) 28 حوت 1384 3721