افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
ویروس کرونا 09 عقرب 1399 559
اتحادیه خربندگان دموکرات و تکنوکرات 20 اسد 1399 753
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 934
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1066
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 934
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 2515
شب یلدا 30 قوس 1394 2067
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 7443
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 6458
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 8934
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 6114
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 5831
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 6183
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 6237
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 6145
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 5760
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 5780
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 6145
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 6632
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 6442
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 5598
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 6248
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 6904
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 5578
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 12191