افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 12
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 64
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 40
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 736
شب یلدا 30 قوس 1394 1195
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 6045
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 5450
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 7846
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 5163
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 4791
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 4926
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 5018
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 5073
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 4737
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 4671
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 5049
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5742
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 5535
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4639
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 5161
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 5747
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 4597
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 9152
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 4732
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 4428