افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
ویروس کرونا 09 عقرب 1399 161
اتحادیه خربندگان دموکرات و تکنوکرات 20 اسد 1399 291
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 512
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 632
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 522
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 1634
شب یلدا 30 قوس 1394 1656
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 6626
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 5965
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 8361
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 5617
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 5324
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 5504
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 5593
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 5598
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 5247
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 5269
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 5583
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 6190
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 6017
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 5150
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 5722
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 6315
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 5107
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 10653