افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 358
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 452
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 363
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 1364
شب یلدا 30 قوس 1394 1513
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 6416
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 5795
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 8200
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 5477
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 5165
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 5301
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 5408
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 5422
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 5082
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 5101
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 5430
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 6042
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 5876
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4982
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 5534
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 6149
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 4917
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 10318
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 5105
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 4763