افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 250
شب یلدا 30 قوس 1394 1010
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 5671
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 5128
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 7501
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 4907
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 4498
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 4571
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 4724
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 4823
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 4445
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 4356
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 4757
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5466
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 5219
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4379
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 4856
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 5448
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 4322
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 8447
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 4447
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 4156
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 6129
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 4309
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 6518