افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
شب یلدا 30 قوس 1394 630
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 4868
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 4489
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 6968
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 4381
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 3885
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 3948
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 4180
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 4246
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 3874
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 3697
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 4145
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 4944
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 4640
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 3834
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 4222
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 4831
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 3756
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 7042
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 3830
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 3698
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 5313
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 3900
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 5705
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت سیزدهم 15 قوس 1385 4253