افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
ویروس کرونا 09 عقرب 1399 1023
اتحادیه خربندگان دموکرات و تکنوکرات 20 اسد 1399 1046
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 1228
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1379
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1219
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 3719
شب یلدا 30 قوس 1394 2391
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 8529
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 6996
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 9464
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 6621
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 6388
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 7847
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 7003
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 6874
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 6406
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 6252
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 6940
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 7015
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 6863
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 6404
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 6996
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 7498
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 6331
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 14412