افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
اتحادیه خربندگان دموکرات و تکنوکرات 20 اسد 1399 187
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 433
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 534
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 440
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 1499
شب یلدا 30 قوس 1394 1589
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 6502
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 5870
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 8280
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 5551
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 5234
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 5397
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 5501
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 5508
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 5158
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 5188
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 5510
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 6107
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 5949
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 5061
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 5632
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 6233
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 5020
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 10479
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 5197