افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
ویروس کرونا 09 عقرب 1399 352
اتحادیه خربندگان دموکرات و تکنوکرات 20 اسد 1399 513
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 713
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 846
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 718
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 2087
شب یلدا 30 قوس 1394 1854
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 7009
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 6161
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 8581
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 5826
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 5544
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 5738
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 5845
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 5824
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 5469
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 5495
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 5787
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 6407
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 6212
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 5340
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 6009
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 6627
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 5329
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 11369