افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
شب یلدا 30 قوس 1394 591
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 4777
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 4385
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 6898
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 4304
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 3811
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 3845
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 4086
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 4152
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 3803
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 3622
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 4050
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 4894
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 4554
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 3742
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 4113
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 4742
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 3690
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 6872
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 3746
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 3646
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 5225
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 3837
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 5625
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت سیزدهم 15 قوس 1385 4185