افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
ویروس کرونا 09 عقرب 1399 224
اتحادیه خربندگان دموکرات و تکنوکرات 20 اسد 1399 366
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 571
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 699
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 584
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 1785
شب یلدا 30 قوس 1394 1718
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 6753
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 6032
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 8429
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 5675
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 5390
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 5576
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 5664
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 5686
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 5314
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 5335
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 5647
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 6256
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 6077
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 5214
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 5828
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 6395
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 5182
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 10854