افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
شب یلدا 30 قوس 1394 476
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 4582
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 4202
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 6742
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 4158
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 3671
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 3668
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 3905
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 3974
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 3628
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 3473
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 3836
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 4766
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 4398
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 3564
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 3896
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 4531
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 3527
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 6588
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 3581
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 3514
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 5027
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 3670
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 5432
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت سیزدهم 15 قوس 1385 4018