افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
شب یلدا 30 قوس 1394 696
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 5027
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 4619
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 7061
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 4479
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 3993
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 4087
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 4302
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 4376
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 3958
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 3796
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 4302
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5041
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 4750
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 3953
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 4341
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 4943
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 3865
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 7263
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 3940
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 3766
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 5426
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 3987
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 5830
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت سیزدهم 15 قوس 1385 4348