افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
ویروس کرونا 09 عقرب 1399 708
اتحادیه خربندگان دموکرات و تکنوکرات 20 اسد 1399 901
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 1089
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1237
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1081
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 2918
شب یلدا 30 قوس 1394 2242
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 7878
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 6752
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 9296
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 6471
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 6173
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 7324
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 6744
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 6495
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 6201
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 6044
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 6623
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 6815
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 6642
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 6146
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 6756
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 7272
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 6063
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 13199