افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
شب یلدا 30 قوس 1394 852
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 5293
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 4868
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 7251
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 4682
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 4242
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 4318
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 4472
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 4564
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 4182
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 4016
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 4530
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5240
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 4975
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4124
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 4570
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 5141
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 4068
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 7711
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 4132
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 3937
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 5696
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 4136
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 6065
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت سیزدهم 15 قوس 1385 4545