افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
شب یلدا 30 قوس 1394 799
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 5189
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 4767
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 7181
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 4600
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 4134
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 4237
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 4407
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 4492
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 4092
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 3918
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 4456
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5159
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 4880
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4058
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 4484
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 5058
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 3984
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 7514
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 4050
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 3872
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 5565
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 4076
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 5959
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت سیزدهم 15 قوس 1385 4473