افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
ویروس کرونا 09 عقرب 1399 652
اتحادیه خربندگان دموکرات و تکنوکرات 20 اسد 1399 854
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 1042
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1183
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1037
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 2784
شب یلدا 30 قوس 1394 2175
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 7746
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 6681
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 9227
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 6403
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 6076
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 7128
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 6615
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 6420
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 6146
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 5985
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 6520
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 6743
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 6569
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 6058
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 6663
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 7200
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 5998
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 12983