افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
ویروس کرونا 09 عقرب 1399 788
اتحادیه خربندگان دموکرات و تکنوکرات 20 اسد 1399 964
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 1133
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1281
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1134
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 3248
شب یلدا 30 قوس 1394 2297
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 8133
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 6853
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 9392
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 6532
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 6283
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 7585
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 6835
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 6607
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 6261
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 6107
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 6779
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 6907
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 6740
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 6275
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 6876
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 7381
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 6174
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 13832