افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 199
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 286
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 224
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 1074
شب یلدا 30 قوس 1394 1339
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 6232
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 5621
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 8021
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 5319
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 4962
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 5123
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 5208
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 5237
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 4902
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 4857
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 5201
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5888
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 5705
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4801
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 5351
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 5946
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 4745
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 9907
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 4903
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 4604