افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
ویروس کرونا 09 عقرب 1399 446
اتحادیه خربندگان دموکرات و تکنوکرات 20 اسد 1399 621
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 819
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 949
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 822
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 2232
شب یلدا 30 قوس 1394 1955
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 7144
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 6271
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 8688
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 5927
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 5642
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 5840
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 5950
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 5924
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 5566
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 5594
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 5883
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 6511
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 6324
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 5439
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 6117
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 6725
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 5432
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 11591