افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 301
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 401
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 320
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 1267
شب یلدا 30 قوس 1394 1458
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 6357
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 5739
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 8136
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 5425
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 5098
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 5236
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 5343
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 5365
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 5028
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 5040
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 5346
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5985
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 5819
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4920
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 5464
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 6067
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 4853
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 10145
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 5025
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 4709