افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

مقالات

فیلتر
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش 3) 28 میزان 1392 2186
زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی 26 میزان 1392 1969
ابراهیم ورسجی و تعمیم تئوری ابن خلدون بر حاکمان و انتخابات... 20 میزان 1392 2250
حقیقت و دروغ در باره حج قرآنی و حج صفیانی ـ مافیایی! 14 میزان 1392 2027
روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! 14 میزان 1392 2208
48 ساعت با استاد میر اکبر خیبر 07 میزان 1392 2257
تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای! 06 میزان 1392 2088
از جنبش ها بیاموزیم!: 06 میزان 1392 2062
افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین ‏المللی 02 میزان 1392 1971
جشن مهرگان 01 میزان 1392 1902
عصیانی علیه «حماقت بشر» 01 میزان 1392 2049
جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان 20 سنبله 1392 1972
دستگیر نایل؛ و 101 زینه تا جهانشناسی ساینتفیک! 16 سنبله 1392 2039
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است! 09 سنبله 1392 2035
چرا "از تاریخ عقب مانده" ها؛ پیشوا و پیشتاز و رهبر ماست؟ 04 سنبله 1392 1985
از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی 01 سنبله 1392 2108
چرا مصر را هم؛ خون و مرگ و ماتم فرا گرفت؟ 27 اسد 1392 1983
حقیقت و دروغ در مورد روزه و رمضان بر وفق قرآن 14 اسد 1392 2009
«قسمت دوم» انسان و انسان بودن و آزاد ب 11 اسد 1392 1941
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 2454
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 2098
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 2123
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 2252
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 2711
بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب! 08 سرطان 1392 2285
قطرۀ از دریا - سرشت اندیشۀ خداوندگار بلخ 05 سرطان 1392 2203
اگر قرآن؛ غیرِعربی می بود؛ عربها به آن ایمان نمی آوردند! 02 سرطان 1392 3323
آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟ 26 جوزا 1392 1999
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن 19 جوزا 1392 2019
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 12 جوزا 1392 2199
آیا پیامبر اسلام "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟ 05 جوزا 1392 1975
بشر؛ چرا مرتجع و پسگرا و تاریک فکر میشود؟ 21 ثور 1392 1965
جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما 14 ثور 1392 1997
مگر؛ آی ایس آی؛ شاخ و دُم دارد؛ جناب "وجوهات"! 01 ثور 1392 2148
روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد! 01 ثور 1392 1949
" اکه عقل " بُن اول و بلیه های "سبز گندم خورک"!!! 25 حمل 1392 1868
زمونږ دريمه ستونزه 23 حمل 1392 1812
صلح خیالی و صلح واقعی در افغانستان 19 حمل 1392 1890
مبانی حقیر و فلاکتبار ایدئولوژیهای منم گویان افغانستان 18 حمل 1392 1962
مردم افغانستان به سر در گریبان خود کردن ضرورت دارند! 04 حمل 1392 2134
به حکم قرآن؛ نادان؛ مسلمان نیست! 26 حوت 1391 2114
به مناسبت هشتم مارچ 2013 15 حوت 1391 2858
«اُم ایمن د رسوال الله غول خورلی دئ نه متیازی!» 11 حوت 1391 2213
افغانستان؛ آمادهِ "تجدد و رونسانس" است نه مهیای "برگشت طالبان" 06 حوت 1391 1967
کودکان و جوانان ما قربانی اوامر نمرود ها و فرعون ها 28 دلو 1391 2020
بشر که فقط 2% به کمال میرسد؛ آیا ناقص الخلقه است؟ 21 دلو 1391 2279
"آسیب دیده گی های روانی" و بدبختی های مردم افغانستان 16 دلو 1391 1981
افغانستان؛ به رونسانس؛ هم ضرورت دارد و هم لیاقت! 08 دلو 1391 2168
به من چی گفتن ـ یک خصلت غیرانسانی است 08 دلو 1391 1985
شفیع عیار؛ و کشف حقیقت قرآن و حدیث در اَبَر لابراتوار"افپاک" 02 دلو 1391 2117