افغان موج   

مقالات

فیلتر
خدای جاهل و دین جاهل؛ همان «جهل» اوست! 28 دلو 1392 2181
نوری که از قطران و زغال و خاکستر افغانستان بیرون جهید! 14 دلو 1392 2213
جز بشر؛ هیچ جاندار دیگر؛ به دانش و دین ضرورت ندارد! 06 دلو 1392 2188
مژده، مژده، مژده؛ افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 02 دلو 1392 2019
افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 30 جدی 1392 2182
درنگی بر خطیر ترین سؤال همه زمانه ها! 15 جدی 1392 2450
محمود حکیمی و «صحبت های صادقانه رئیس جمهور» 08 جدی 1392 2289
«تارزان» سلطان جنگل و «انومان» خدای جهان؟؟! 02 جدی 1392 2279
«تبار باوری» جهل ناگزیر و «گوهر»شناسی؛ دانش بینظیر است! 25 قوس 1392 2294
نماد جاویدان و پیروزمندانه ی آزادی و برابری انسانی 17 قوس 1392 2192
د زمان په هنداره کښې دحقایقو لیدل 26 عقرب 1392 2771
...پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟! 19 عقرب 1392 2246
ـ کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است! 13 عقرب 1392 2083
مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند! 05 عقرب 1392 2234
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش 3) 28 میزان 1392 2350
زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی 26 میزان 1392 2136
ابراهیم ورسجی و تعمیم تئوری ابن خلدون بر حاکمان و انتخابات... 20 میزان 1392 2421
حقیقت و دروغ در باره حج قرآنی و حج صفیانی ـ مافیایی! 14 میزان 1392 2180
روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! 14 میزان 1392 2376
48 ساعت با استاد میر اکبر خیبر 07 میزان 1392 2423
تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای! 06 میزان 1392 2252
از جنبش ها بیاموزیم!: 06 میزان 1392 2230
افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین ‏المللی 02 میزان 1392 2129
جشن مهرگان 01 میزان 1392 2046
عصیانی علیه «حماقت بشر» 01 میزان 1392 2203
جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان 20 سنبله 1392 2111
دستگیر نایل؛ و 101 زینه تا جهانشناسی ساینتفیک! 16 سنبله 1392 2188
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است! 09 سنبله 1392 2196
چرا "از تاریخ عقب مانده" ها؛ پیشوا و پیشتاز و رهبر ماست؟ 04 سنبله 1392 2127
از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی 01 سنبله 1392 2264
چرا مصر را هم؛ خون و مرگ و ماتم فرا گرفت؟ 27 اسد 1392 2117
حقیقت و دروغ در مورد روزه و رمضان بر وفق قرآن 14 اسد 1392 2160
«قسمت دوم» انسان و انسان بودن و آزاد ب 11 اسد 1392 2092
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 2631
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 2254
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 2264
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 2437
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 2926
بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب! 08 سرطان 1392 2463
قطرۀ از دریا - سرشت اندیشۀ خداوندگار بلخ 05 سرطان 1392 2358
اگر قرآن؛ غیرِعربی می بود؛ عربها به آن ایمان نمی آوردند! 02 سرطان 1392 3616
آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟ 26 جوزا 1392 2163
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن 19 جوزا 1392 2170
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 12 جوزا 1392 2376
آیا پیامبر اسلام "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟ 05 جوزا 1392 2133
بشر؛ چرا مرتجع و پسگرا و تاریک فکر میشود؟ 21 ثور 1392 2126
جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما 14 ثور 1392 2164
مگر؛ آی ایس آی؛ شاخ و دُم دارد؛ جناب "وجوهات"! 01 ثور 1392 2331
روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد! 01 ثور 1392 2103
" اکه عقل " بُن اول و بلیه های "سبز گندم خورک"!!! 25 حمل 1392 2014