افغان موج   

مقالات

فیلتر
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 2776
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 2569
در ستایش عشق و محبت 16 حوت 1392 2674
جنبش رهایی و آزادی زن 15 حوت 1392 2271
کمپاین تفکر، تحریر و عمل 10 حوت 1392 2527
ضرورت گذار از بحران عمومی به مدنیت در افغانستان 01 حوت 1392 2733
خدای جاهل و دین جاهل؛ همان «جهل» اوست! 28 دلو 1392 2262
نوری که از قطران و زغال و خاکستر افغانستان بیرون جهید! 14 دلو 1392 2283
جز بشر؛ هیچ جاندار دیگر؛ به دانش و دین ضرورت ندارد! 06 دلو 1392 2265
مژده، مژده، مژده؛ افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 02 دلو 1392 2094
افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 30 جدی 1392 2260
درنگی بر خطیر ترین سؤال همه زمانه ها! 15 جدی 1392 2531
محمود حکیمی و «صحبت های صادقانه رئیس جمهور» 08 جدی 1392 2382
«تارزان» سلطان جنگل و «انومان» خدای جهان؟؟! 02 جدی 1392 2366
«تبار باوری» جهل ناگزیر و «گوهر»شناسی؛ دانش بینظیر است! 25 قوس 1392 2360
نماد جاویدان و پیروزمندانه ی آزادی و برابری انسانی 17 قوس 1392 2264
د زمان په هنداره کښې دحقایقو لیدل 26 عقرب 1392 2853
...پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟! 19 عقرب 1392 2318
ـ کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است! 13 عقرب 1392 2155
مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند! 05 عقرب 1392 2310
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش 3) 28 میزان 1392 2404
زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی 26 میزان 1392 2198
ابراهیم ورسجی و تعمیم تئوری ابن خلدون بر حاکمان و انتخابات... 20 میزان 1392 2503
حقیقت و دروغ در باره حج قرآنی و حج صفیانی ـ مافیایی! 14 میزان 1392 2251
روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! 14 میزان 1392 2452
48 ساعت با استاد میر اکبر خیبر 07 میزان 1392 2514
تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای! 06 میزان 1392 2327
از جنبش ها بیاموزیم!: 06 میزان 1392 2309
افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین ‏المللی 02 میزان 1392 2195
جشن مهرگان 01 میزان 1392 2111
عصیانی علیه «حماقت بشر» 01 میزان 1392 2264
جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان 20 سنبله 1392 2190
دستگیر نایل؛ و 101 زینه تا جهانشناسی ساینتفیک! 16 سنبله 1392 2266
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است! 09 سنبله 1392 2272
چرا "از تاریخ عقب مانده" ها؛ پیشوا و پیشتاز و رهبر ماست؟ 04 سنبله 1392 2202
از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی 01 سنبله 1392 2328
چرا مصر را هم؛ خون و مرگ و ماتم فرا گرفت؟ 27 اسد 1392 2186
حقیقت و دروغ در مورد روزه و رمضان بر وفق قرآن 14 اسد 1392 2224
«قسمت دوم» انسان و انسان بودن و آزاد ب 11 اسد 1392 2167
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 2712
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 2328
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 2341
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 2510
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 3022
بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب! 08 سرطان 1392 2551
قطرۀ از دریا - سرشت اندیشۀ خداوندگار بلخ 05 سرطان 1392 2443
اگر قرآن؛ غیرِعربی می بود؛ عربها به آن ایمان نمی آوردند! 02 سرطان 1392 3706
آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟ 26 جوزا 1392 2251
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن 19 جوزا 1392 2234
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 12 جوزا 1392 2457