افغان موج   

مقالات

فیلتر
«نظام اسلامی» چه هست و چه نیست؟! 24 سرطان 1398 38
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 20 سرطان 1398 29
چند گپ و سخن خوردنی و پوشیدنی!! 10 سرطان 1398 57
مسلمانی ما «اسرائیلیاتی» است؛ نه محمدی و حنفی! 03 سرطان 1398 90
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 28 جوزا 1398 73
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 24 جوزا 1398 90
خط سوم 07 جوزا 1398 113
ادبیات نامرئی فارس وکمی هم ترک 30 ثور 1398 146
روح افزا طرزی منشیه 23 ثور 1398 105
اولیگارشی* وطن وملیت نمی شناسد 23 ثور 1398 105
ره آورد من 10 ثور 1398 136
افتضاحی به نام زبانشناسی آکادمیک 05 ثور 1398 235
«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد! 27 حمل 1398 157
هوویت چیست 19 حمل 1398 178
استناد به قرآن درتاریخ نگاری جدید 09 حمل 1398 221
ذهن آگاهی چیست؟ 28 حوت 1397 236
جنگ تمدن ها 27 حوت 1397 193
ایدئولوژی 09 حوت 1397 239
انگریز چطور توانست طور دگر بر افغانستان مسلط شود؟ 15 دلو 1397 391
تیوریهای تصنیف طبقاتی جامعه 06 دلو 1397 299
سازهای سازگار با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز 02 دلو 1397 297
درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان و گسترش زبان فارسی 17 جدی 1397 473
دری ادامه پهلوی !؟ 14 جدی 1397 364
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 26 قوس 1397 456
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 17 قوس 1397 396
وقتی ملیت هزاره اسطوره آفرید! 12 قوس 1397 441
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 420
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 372
آوای آزادی 21 عقرب 1397 405
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 401
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 359
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 07 عقرب 1397 483
بندگی زوال ونابودی درقبال دارد 24 میزان 1397 440
برخ چهارم: «فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی 24 میزان 1397 416
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 18 میزان 1397 452
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 16 میزان 1397 495
انقلاب صنعتی چهارم و نشانه های ظهور 31 سنبله 1397 465
چهارمین موج تغییر 22 سنبله 1397 492
وقتی افغانستان؛ ایالت برون مرزی امریکا هست و وقتی نیست! 05 سنبله 1397 633
آینده‌ قدرت در قرن بیست و یک 26 اسد 1397 643
ستراتیژی آشکار تاراج معادن افغانستان 16 اسد 1397 529
به بهانه سیاست ورزی های رولا غنی و صحنه های عقبی: 15 اسد 1397 608
چه چیزی ترقی بشریت را توجیه می‎کند؟ 30 سرطان 1397 586
خانه جنگی ها در کابل 08 سرطان 1397 684
نگاهی علمی به ذهن انسان 25 جوزا 1397 708
فلسفه‌ی آموزش در هزاره‌ی جدید 13 جوزا 1397 636
یا بشریت «فرهنگ خشونت» را نابود میکند یا «فرهنگ خشونت» بشریت را! 07 جوزا 1397 676
باز هم بدی و دروغی و ناشدی خراسان! 31 ثور 1397 979
آزادی علمی 06 ثور 1397 707
فلسفۀ آشتی‌ و بخشش 26 حمل 1397 687