افغان موج   

مقالات

فیلتر
...ونیلوفر گفت: کاشکی ما حیوان می بودیم! 04 حمل 1393 1759
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 1994
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 1927
در ستایش عشق و محبت 16 حوت 1392 1864
جنبش رهایی و آزادی زن 15 حوت 1392 1587
کمپاین تفکر، تحریر و عمل 10 حوت 1392 1742
ضرورت گذار از بحران عمومی به مدنیت در افغانستان 01 حوت 1392 1966
خدای جاهل و دین جاهل؛ همان «جهل» اوست! 28 دلو 1392 1556
نوری که از قطران و زغال و خاکستر افغانستان بیرون جهید! 14 دلو 1392 1638
جز بشر؛ هیچ جاندار دیگر؛ به دانش و دین ضرورت ندارد! 06 دلو 1392 1593
مژده، مژده، مژده؛ افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 02 دلو 1392 1470
افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 30 جدی 1392 1576
درنگی بر خطیر ترین سؤال همه زمانه ها! 15 جدی 1392 1761
محمود حکیمی و «صحبت های صادقانه رئیس جمهور» 08 جدی 1392 1693
«تارزان» سلطان جنگل و «انومان» خدای جهان؟؟! 02 جدی 1392 1657
«تبار باوری» جهل ناگزیر و «گوهر»شناسی؛ دانش بینظیر است! 25 قوس 1392 1615
نماد جاویدان و پیروزمندانه ی آزادی و برابری انسانی 17 قوس 1392 1595
د زمان په هنداره کښې دحقایقو لیدل 26 عقرب 1392 2094
...پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟! 19 عقرب 1392 1656
ـ کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است! 13 عقرب 1392 1521
مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند! 05 عقرب 1392 1579
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش 3) 28 میزان 1392 1724
زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی 26 میزان 1392 1609
ابراهیم ورسجی و تعمیم تئوری ابن خلدون بر حاکمان و انتخابات... 20 میزان 1392 1749
حقیقت و دروغ در باره حج قرآنی و حج صفیانی ـ مافیایی! 14 میزان 1392 1639
روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! 14 میزان 1392 1749
48 ساعت با استاد میر اکبر خیبر 07 میزان 1392 1753
تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای! 06 میزان 1392 1598
از جنبش ها بیاموزیم!: 06 میزان 1392 1640
افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین ‏المللی 02 میزان 1392 1484
جشن مهرگان 01 میزان 1392 1465
عصیانی علیه «حماقت بشر» 01 میزان 1392 1629
جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان 20 سنبله 1392 1524
دستگیر نایل؛ و 101 زینه تا جهانشناسی ساینتفیک! 16 سنبله 1392 1620
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است! 09 سنبله 1392 1542
چرا "از تاریخ عقب مانده" ها؛ پیشوا و پیشتاز و رهبر ماست؟ 04 سنبله 1392 1498
از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی 01 سنبله 1392 1658
چرا مصر را هم؛ خون و مرگ و ماتم فرا گرفت؟ 27 اسد 1392 1637
حقیقت و دروغ در مورد روزه و رمضان بر وفق قرآن 14 اسد 1392 1547
«قسمت دوم» انسان و انسان بودن و آزاد ب 11 اسد 1392 1504
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 1889
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 1639
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 1615
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 1733
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 2183
بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب! 08 سرطان 1392 1840
قطرۀ از دریا - سرشت اندیشۀ خداوندگار بلخ 05 سرطان 1392 1715
اگر قرآن؛ غیرِعربی می بود؛ عربها به آن ایمان نمی آوردند! 02 سرطان 1392 2392
آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟ 26 جوزا 1392 1594
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن 19 جوزا 1392 1594