افغان موج   

شرح آسیب شناسی:

البته آن کشورهای ایده حال یا مطلوب و یا کشورهای جهان اول توسعه یافته٬ سیر ملت سازی و مبارزات شان از مبانی خرد سیاسی بوده٬ که برای حفظ قدرت شان و ضرورت اجتماعی سیاسی شان مهاجر پذیر هستند.

و بایستی ما مردم برای گذر از حالت کنونی٬ تنها تماشا گر و یا در مبارزات فاقد خرد سیاسی که نتیجه نامطلوب باشد٬ نباشیم. الخصوص جوانان که اکثریت در نفوس و نیرو محرکه بسوی تغییر اند.

مبارزه تنها در صفحات اجتماعی خلاصه نمی شود٬ بایستی در حیطه سیاست های کشورهای مقیم٬ ایجاد ارتباط به منظور تغییر افغانستان و حفظ امنیت جهانی کنند.

از طرفی جوانان داخل کشور با استفاده از انترنت و فعالیت روزانه شان مطالعه از یافته های تحقیق تا در جستجو نظام پایدار از ارزش های حاکم و برای برگزاری قدرت موسس یا لویه جرگه حقیقی برای أفغانستان سعی و کوشش نمایند یاد ما باشد همنیطوری که یک فرد عادی نمی تواند بجای پژشک یورولوژی پیوند کلیه کند٬ مبارزه هم در فقدان عقلانیت سیاست نتیجه معکوس دارد...

 

برای بیشتر تجویز آسیب شناسی فوق٫ دو لینک ذیل را تقدیم می دارم:

http://disq.us/t/4ltn652

 

 

httpistan.com/Uploa://www.arianafghandCenter/111_Faqiri_A_Baray_Jornalistan.pdf

 

محمدآصف فقیری