افغان موج   

شرف الدین میرود بهشت زیر پای مادر های خورد و خمیر میشود.