افغان موج   

شرف الدین با احساساتش بازی میکند دو بر صفر میبازد.