افغان موج   

شرف الدین لباس ورزشی می پوشد میرود مسابقه قراعت قرآن کریم.