افغان موج   

از شرف الدین می پرسند: چرا زن نمی گیری؟

می گوید: که زنش را به من میدهد؟