افغان موج   

شرف الدین فوت میکند عکسش را نداشتند بگذارند روی قبرش. 

تا گردن زیر خاکش میکنند.