افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

اسلام
اگـــــر اسلام دین برترین است
تمام پیروان اش سرورین است
ســـــر پیر و جوان را میبری تو
بگو: فرمان الله ات همین است؟

مسجد
ترا در سجده گاه ات سر بریدند
برای خـــود بهشتی را خــریدند
ســــزاوار تو این امر خدا است
که مسجد را بهشت خویش دیدند؟

طالب
کنون هر جا چنین است فخر طالب
که گــــوید از شریعت این مطالب...
بکش هـــر جا مسلمان دیده بودی
چو شیطان در نبوت گشته غالب!

انتحاری
شعار ات انتحـــار و انفجار است
برایت هــر مصیبت افتخار است
مسلمان میکشی در صحن مسجد
بگو در امر دین ات این چه کار است؟

نعمت الله ترکانی