افغان موج   

شرف الدین از منزل صدم یک اپارتمان خود را پائین می اندازد به منزل بیستم که مرسد می گوید:

خدا را شکر تا اینجاش که بخیر گذشت.