افغان موج   

از شرف الدین در مکتب می پرسند: پنج حیوان درنده را نام ببر میگوید:

دو تا پلنگ سه تا شیر.