افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
نمایش نامه افشار 24 دلو 1401 358
تاجیکانِ دایم سرگردان قدرت و ذلت ( بسم الله خان: مه چوکی گک مه دوست دارم...) 17 میزان 1400 822
کتابچه شیطان 19 سرطان 1400 978
ویدیوی ۸۰۷ شفیع عیار ( غنی لوده و فکاهی کاغذ پیچش ) 18 اسد 1399 1530
صدیق افغان 18 دلو 1396 3280
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 4343
ابوبکر 09 حوت 1394 4918
نماز شکرانه 04 دلو 1394 5409
افغان موگ 16 حمل 1394 4608
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 5430
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 6754
شعر قصه چت 15 دلو 1388 6882
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 7062
طنز هفته 22 قوس 1388 8721
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 6401
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 6634
هموطن سلام 24 جوزا 1387 9061
فکاهی 11 حمل 1387 12287
مهمانخانه 15 اسد 1385 9805
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 7729