افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
صدیق افغان 18 دلو 1396 1539
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 2631
ابوبکر 09 حوت 1394 2611
نماز شکرانه 04 دلو 1394 3441
افغان موگ 16 حمل 1394 2898
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 3709
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 5216
شعر قصه چت 15 دلو 1388 5134
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 5189
طنز هفته 22 قوس 1388 6801
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 4734
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 4622
هموطن سلام 24 جوزا 1387 5753
فکاهی 11 حمل 1387 9890
مهمانخانه 15 اسد 1385 7320
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 5860
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 5470
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 5437
سینه خیز 11 جوزا 1385 5186
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 5409