افغان موج   

مناظره با کاکه ییغون

کاکه تیغون گفته:

اگر حامد شود محمود

بخار  معد ه با  افسونگری  معجون  نخـــواهد  شد

" کریم مارگیر " ای دوست، افـــــلاتون نخواهد شد

 

تو کون درکون بکن  اکنـــون، دهان این حریفان را

حدیث  راست از گفتار شان بیـــرون  نخـواهد  شد

 

دو باره  نسل چلپاسه، همان آش  و همـــــان  کاسه

اگراین است آن لیلی، کسی  مــــجنون  نخواهد شـد

 

تعـــجب  مــی  کنی  بازار  آزاد   اســـت،  آزادی

فـــروش عــــــمدۀ   دیوانگی   پَرچون نخواهد  شد

 

محیط  امن  اگر  خـــــواهی،  کمر بند  دگر  بستان

به روز روشن اینجا بی دوسه پتـــلون  نخواهد شد

 

اگر حامد  شود  محمود، مصــــئون است  رأی  ما

که ان شاءالله نتایج هیچــــگه " داغون" نخواهد شد

 

کسی  اصـــــلاً  چه  می  داند  که  استاد  عزیز ما

دوباره پهلوان فضــلوی پنـــــتاگون نخــواهد  شد؟

 

به علم طنـــــز ما شک می کنی ای غافل از عالم

قلم دردست آدم هیچ  بی مضــــــمون   نخواهد شد

 

نمی  گنـــــجد   ریاســت  در  مقام   کاکه   تیغونی

که هرکس هرچه خواهد شد ولی تیغون نخواهد شد

 

جولای 2009، هامبورگ ، کاکه تیغون

 

 

نعمت الله ترکانی گفته :

 

بخار  مـعده  را معجون  میسازند  چه  میگویی؟

از آن صد  زال  و افلاتون میسازند چه میگویی؟

 

ز کون یک مگس یک فیل را، باور نخواهی کرد

به مــثل ذره ای  بـیرون  میسازند  چه  میگویی؟

 

هزاران  نسل با نسلی که  میسازد جهان  ویران

سمارق  وار اگر  افزون  میسازند چه میگویی؟

 

درین  بازار  آزاد  جــــنایت   نیـــــست  دلالی

تمامی نرخ  را مصئون  میسازند چه  میگویی؟

 

جهانرا  زیر  و  رو  باید  نمود  تا  آدمی یابی

وگر باشد او را دلخون میسازند چه   میگویی؟

 

شکست جبهه  ای چور و چپاول کی بود امکان

به امر و نهی  پنتاگون  میسازند  چه  میگویی؟

 

ریاست را  به تاج  چاپلوسان  بسته  کن  تیغون

کزین فکر تو یک مضمون میسازند چه میگویی؟

نعمت الله ترکانی

 11 جولای 2009