افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

طالب جهل که امارت شده ات فرض چرا؟
نسخه ای یک سگ پنجاب بُود اصل ترا

به کدام آیت قرآن تو خواندی که بکُش
کودکی را که نداند هوس و امر خدا !

سجده گاه تو اگر کعبه بُود و، آل سعــــود
باش هوشیار که تو هم فتنه ای و اهل دغا

هیچکس نیست بگوبد که جهالت فرض است
گر تو دیدی رُخ این غایله ات را بنما...؟

اگر اسلام برای من وتو یک فرض است
از چه رو کشتن یک کودک ما است روا؟

عربستان که ترا لایق هر سجده شده
بُود یک پیروی از جان و دل... امریکا

همه این قصه شده پیروی شهوت امروز
که جهاد است صفتی زور و زری این دنیا

 

نعمت الله ترکانی