افغان موج   

ستا په احساساتو کی دربانی، محسنی، دوستم، محقق اونورو نوم نه وو خو په هرصورت

این طنز انقلابی تقدیمت ا وگرصلح میخوانی درلوی است درغیران افغانستان را تسلیم ایران وپنجاب میکنم

ماشدیدا مخالف جنگ شیعه وسنی هستیم !

ازموقف عجولانه واحمقانه ای ارگ درقبال عربستان ویمن حمایت نمیکنیم !

به افتخاران !

دفــاع از ســرزمــین حــرمــین شــریفــین رفیــق نورالحــق علــومــی دفــاع از ســرزمــین حــرمــین شــریفــین را فــریضــه پرولــتاریای اســلامی جهــان خــواند .

ایشان در یک سخنرانی آتشین به همین مناسبت حملات وحشیانه عمال امپریالیزم جهانخوار یمن را بر سرزمین مقدس حرمین شریفین شدیدا تقبیح نموده و همه مسلمانان رنجدیده و ستمکش جهان را به شکستاندن یوغ استعمار امپریالیستی یمن و قیام سرتاسری پرولتاریای مسلمین در مقابل این کفتاران کهن کار و مکار استعمار جهانی فراخواند .

رفیق علومی در ادامه سخنان گهربار شان فرمودند که ایادی امپریالزم جهانخوار یمن همانطوریکه رفیق کارل مارکس فرموده بودند که دین افیون توده هاست بحق از باور های دینی و مذهبی توده های ستمدیده برای غفلت و استحمار آنها در راه توسعه و گسترش سیاست استعماری اش استفاده شایان می برد .

لهذا ایشان دفاع از سرزمین مقدس حرمین شریفین را وجیبه اسلامی هر مسلمان آگاه و انقلابی دانسته و از پرولتاریای جهانی مسلمین خواست که دیگر اجازه ندهند که سگان زنجیری امپریالیزم جهانخوار یمن بیشتر از این در سرزمین مقدس حرمین شریفین و قبله مسلمین جهان دست به وحشت و جنایت زنند .

ایشان در ادامه سخنان شان فرمودند که همین اکنون شهر مقدس ریاض دراثر بمباردمان های پیاپی نیرو های امپریالیستی یمن به مخروبه ای تبدیل شده و در تازه ترین حملات هوایی در مرکز شهر ریاض یک قمار خانه مشهور و کازینوی بزرگ جهان اسلام بکلی تخریب شده که حدود هفتاد و پنج نفر که همه دختران جوان فلیپینی و تایلندی بودند کشته شده و پانزده نفر از شیوخ سرشناس سعودی و بزرگان جهان اسلام نیز درین حمله وحشیانه جام شهادت نوشیدند .

 

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی