افغان موج   

صدیق افغان ریاضیدان و فیلسوف در حالیکه از احساسات میسوخت از شنونده هایش پرسید:
یک جمع ده چند میشه؟ از حاضرین یکی با صدای بلندی فریاد زد.
استاد یک جمع ده میشه یازده!
صدیق افغان با خشم فریاد زد... اشتباه میگویی احمق...!

یک جمع ده صفر میشه...
حالا مه ثابت اش میکنم!!
خوب فکر کن وقتی یک طیاره امریکا یک بمب بالای ده نفر پرتاب کنه هم بمب و هم ده نفر از بین میرود...
بگو نام خدا به این فیلسوف... مردم سفید میبینند او سیاه...