افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
خوب معلومه دیگر اولیش 11 جوزا 1385 3856
خوب بچه است دیگه 11 جوزا 1385 3758
کیستی 11 جوزا 1385 5426
سخت ترین روز های زنده گی 11 جوزا 1385 4167
ادعای پیغمبری 11 جوزا 1385 4904
بهشت و دوزخ 11 جوزا 1385 4171
خون چه رنگیست 11 جوزا 1385 3747
همسایه خسیس 11 جوزا 1385 3827
گاو یک دفعه نشست 11 جوزا 1385 3564
شیر کاکاوی 11 جوزا 1385 3532
جائی برای پارک کردن 11 جوزا 1385 3816
صدای سرفه 11 جوزا 1385 4090
تاکسی 11 جوزا 1385 6530
کبابی 11 جوزا 1385 5735
اشاره موتر 11 جوزا 1385 3546
صدق الله علی العظیم 11 جوزا 1385 4177
غنچه 11 جوزا 1385 5566
نماز صبح یک رکعت بدون وضو 11 جوزا 1385 3583
فتوای نو طالبان 11 جوزا 1385 3781
انجنیر کامپیوتر 11 جوزا 1385 4227