افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
خوب معلومه دیگر اولیش 11 جوزا 1385 3677
خوب بچه است دیگه 11 جوزا 1385 3580
کیستی 11 جوزا 1385 5200
سخت ترین روز های زنده گی 11 جوزا 1385 3984
ادعای پیغمبری 11 جوزا 1385 4714
بهشت و دوزخ 11 جوزا 1385 3958
خون چه رنگیست 11 جوزا 1385 3559
همسایه خسیس 11 جوزا 1385 3607
گاو یک دفعه نشست 11 جوزا 1385 3373
شیر کاکاوی 11 جوزا 1385 3343
جائی برای پارک کردن 11 جوزا 1385 3622
صدای سرفه 11 جوزا 1385 3916
تاکسی 11 جوزا 1385 6239
کبابی 11 جوزا 1385 5479
اشاره موتر 11 جوزا 1385 3352
صدق الله علی العظیم 11 جوزا 1385 3977
غنچه 11 جوزا 1385 5285
نماز صبح یک رکعت بدون وضو 11 جوزا 1385 3389
فتوای نو طالبان 11 جوزا 1385 3569
انجنیر کامپیوتر 11 جوزا 1385 4004