افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
خوب بچه است دیگه 11 جوزا 1385 3473
کیستی 11 جوزا 1385 5085
سخت ترین روز های زنده گی 11 جوزا 1385 3903
ادعای پیغمبری 11 جوزا 1385 4633
بهشت و دوزخ 11 جوزا 1385 3865
خون چه رنگیست 11 جوزا 1385 3481
همسایه خسیس 11 جوزا 1385 3525
گاو یک دفعه نشست 11 جوزا 1385 3290
شیر کاکاوی 11 جوزا 1385 3265
جائی برای پارک کردن 11 جوزا 1385 3533
صدای سرفه 11 جوزا 1385 3840
تاکسی 11 جوزا 1385 6102
کبابی 11 جوزا 1385 5359
اشاره موتر 11 جوزا 1385 3280
صدق الله علی العظیم 11 جوزا 1385 3906
غنچه 11 جوزا 1385 5153
نماز صبح یک رکعت بدون وضو 11 جوزا 1385 3322
فتوای نو طالبان 11 جوزا 1385 3493
انجنیر کامپیوتر 11 جوزا 1385 3927
چراغ جادوی الدین 11 جوزا 1385 3924