افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
خوب بچه است دیگه 11 جوزا 1385 2901
کیستی 11 جوزا 1385 4058
سخت ترین روز های زنده گی 11 جوزا 1385 3261
ادعای پیغمبری 11 جوزا 1385 4113
بهشت و دوزخ 11 جوزا 1385 3296
خون چه رنگیست 11 جوزا 1385 2879
همسایه خسیس 11 جوزا 1385 3040
گاو یک دفعه نشست 11 جوزا 1385 2805
شیر کاکاوی 11 جوزا 1385 2735
جائی برای پارک کردن 11 جوزا 1385 2938
صدای سرفه 11 جوزا 1385 3125
تاکسی 11 جوزا 1385 5036
کبابی 11 جوزا 1385 4338
اشاره موتر 11 جوزا 1385 2703
صدق الله علی العظیم 11 جوزا 1385 3298
غنچه 11 جوزا 1385 4145
نماز صبح یک رکعت بدون وضو 11 جوزا 1385 2812
فتوای نو طالبان 11 جوزا 1385 2889
انجنیر کامپیوتر 11 جوزا 1385 3300
چراغ جادوی الدین 11 جوزا 1385 3271