افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
خوب بچه است دیگه 11 جوزا 1385 3050
کیستی 11 جوزا 1385 4335
سخت ترین روز های زنده گی 11 جوزا 1385 3420
ادعای پیغمبری 11 جوزا 1385 4266
بهشت و دوزخ 11 جوزا 1385 3436
خون چه رنگیست 11 جوزا 1385 3036
همسایه خسیس 11 جوزا 1385 3180
گاو یک دفعه نشست 11 جوزا 1385 2943
شیر کاکاوی 11 جوزا 1385 2882
جائی برای پارک کردن 11 جوزا 1385 3107
صدای سرفه 11 جوزا 1385 3325
تاکسی 11 جوزا 1385 5337
کبابی 11 جوزا 1385 4612
اشاره موتر 11 جوزا 1385 2882
صدق الله علی العظیم 11 جوزا 1385 3453
غنچه 11 جوزا 1385 4411
نماز صبح یک رکعت بدون وضو 11 جوزا 1385 2965
فتوای نو طالبان 11 جوزا 1385 3046
انجنیر کامپیوتر 11 جوزا 1385 3468
چراغ جادوی الدین 11 جوزا 1385 3455