افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
کیستی 11 جوزا 1385 2914
سخت ترین روز های زنده گی 11 جوزا 1385 2502
ادعای پیغمبری 11 جوزا 1385 3442
بهشت و دوزخ 11 جوزا 1385 2502
خون چه رنگیست 11 جوزا 1385 2155
همسایه خسیس 11 جوزا 1385 2279
گاو یک دفعه نشست 11 جوزا 1385 2133
شیر کاکاوی 11 جوزا 1385 2131
جائی برای پارک کردن 11 جوزا 1385 2187
صدای سرفه 11 جوزا 1385 2351
تاکسی 11 جوزا 1385 3892
کبابی 11 جوزا 1385 3236
اشاره موتر 11 جوزا 1385 2078
صدق الله علی العظیم 11 جوزا 1385 2566
غنچه 11 جوزا 1385 3013
نماز صبح یک رکعت بدون وضو 11 جوزا 1385 2213
فتوای نو طالبان 11 جوزا 1385 2245
انجنیر کامپیوتر 11 جوزا 1385 2578
چراغ جادوی الدین 11 جوزا 1385 2517
مشکل کامپیوتر 11 جوزا 1385 2188