افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
خوب معلومه دیگر اولیش 11 جوزا 1385 3770
خوب بچه است دیگه 11 جوزا 1385 3675
کیستی 11 جوزا 1385 5307
سخت ترین روز های زنده گی 11 جوزا 1385 4081
ادعای پیغمبری 11 جوزا 1385 4809
بهشت و دوزخ 11 جوزا 1385 4060
خون چه رنگیست 11 جوزا 1385 3655
همسایه خسیس 11 جوزا 1385 3723
گاو یک دفعه نشست 11 جوزا 1385 3468
شیر کاکاوی 11 جوزا 1385 3433
جائی برای پارک کردن 11 جوزا 1385 3722
صدای سرفه 11 جوزا 1385 4004
تاکسی 11 جوزا 1385 6387
کبابی 11 جوزا 1385 5594
اشاره موتر 11 جوزا 1385 3454
صدق الله علی العظیم 11 جوزا 1385 4080
غنچه 11 جوزا 1385 5416
نماز صبح یک رکعت بدون وضو 11 جوزا 1385 3480
فتوای نو طالبان 11 جوزا 1385 3672
انجنیر کامپیوتر 11 جوزا 1385 4125