افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
خوب بچه است دیگه 11 جوزا 1385 2723
کیستی 11 جوزا 1385 3748
سخت ترین روز های زنده گی 11 جوزا 1385 3083
ادعای پیغمبری 11 جوزا 1385 3965
بهشت و دوزخ 11 جوزا 1385 3104
خون چه رنگیست 11 جوزا 1385 2712
همسایه خسیس 11 جوزا 1385 2871
گاو یک دفعه نشست 11 جوزا 1385 2662
شیر کاکاوی 11 جوزا 1385 2580
جائی برای پارک کردن 11 جوزا 1385 2771
صدای سرفه 11 جوزا 1385 2941
تاکسی 11 جوزا 1385 4743
کبابی 11 جوزا 1385 4061
اشاره موتر 11 جوزا 1385 2533
صدق الله علی العظیم 11 جوزا 1385 3113
غنچه 11 جوزا 1385 3853
نماز صبح یک رکعت بدون وضو 11 جوزا 1385 2670
فتوای نو طالبان 11 جوزا 1385 2748
انجنیر کامپیوتر 11 جوزا 1385 3125
چراغ جادوی الدین 11 جوزا 1385 3057