افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
خوب بچه است دیگه 11 جوزا 1385 2647
کیستی 11 جوزا 1385 3593
سخت ترین روز های زنده گی 11 جوزا 1385 2979
ادعای پیغمبری 11 جوزا 1385 3871
بهشت و دوزخ 11 جوزا 1385 2989
خون چه رنگیست 11 جوزا 1385 2609
همسایه خسیس 11 جوزا 1385 2743
گاو یک دفعه نشست 11 جوزا 1385 2578
شیر کاکاوی 11 جوزا 1385 2495
جائی برای پارک کردن 11 جوزا 1385 2655
صدای سرفه 11 جوزا 1385 2820
تاکسی 11 جوزا 1385 4594
کبابی 11 جوزا 1385 3896
اشاره موتر 11 جوزا 1385 2457
صدق الله علی العظیم 11 جوزا 1385 3024
غنچه 11 جوزا 1385 3669
نماز صبح یک رکعت بدون وضو 11 جوزا 1385 2594
فتوای نو طالبان 11 جوزا 1385 2661
انجنیر کامپیوتر 11 جوزا 1385 3040
چراغ جادوی الدین 11 جوزا 1385 2930