افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
خوب معلومه دیگر اولیش 11 جوزا 1385 3950
خوب بچه است دیگه 11 جوزا 1385 3869
کیستی 11 جوزا 1385 5574
سخت ترین روز های زنده گی 11 جوزا 1385 4282
ادعای پیغمبری 11 جوزا 1385 5005
بهشت و دوزخ 11 جوزا 1385 4281
خون چه رنگیست 11 جوزا 1385 3865
همسایه خسیس 11 جوزا 1385 3972
گاو یک دفعه نشست 11 جوزا 1385 3683
شیر کاکاوی 11 جوزا 1385 3635
جائی برای پارک کردن 11 جوزا 1385 3925
صدای سرفه 11 جوزا 1385 4188
تاکسی 11 جوزا 1385 6690
کبابی 11 جوزا 1385 5909
اشاره موتر 11 جوزا 1385 3654
صدق الله علی العظیم 11 جوزا 1385 4285
غنچه 11 جوزا 1385 5780
نماز صبح یک رکعت بدون وضو 11 جوزا 1385 3680
فتوای نو طالبان 11 جوزا 1385 3887
انجنیر کامپیوتر 11 جوزا 1385 4338