افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
خوب بچه است دیگه 11 جوزا 1385 3354
کیستی 11 جوزا 1385 4882
سخت ترین روز های زنده گی 11 جوزا 1385 3776
ادعای پیغمبری 11 جوزا 1385 4547
بهشت و دوزخ 11 جوزا 1385 3757
خون چه رنگیست 11 جوزا 1385 3374
همسایه خسیس 11 جوزا 1385 3431
گاو یک دفعه نشست 11 جوزا 1385 3194
شیر کاکاوی 11 جوزا 1385 3170
جائی برای پارک کردن 11 جوزا 1385 3428
صدای سرفه 11 جوزا 1385 3731
تاکسی 11 جوزا 1385 5873
کبابی 11 جوزا 1385 5167
اشاره موتر 11 جوزا 1385 3180
صدق الله علی العظیم 11 جوزا 1385 3805
غنچه 11 جوزا 1385 4950
نماز صبح یک رکعت بدون وضو 11 جوزا 1385 3231
فتوای نو طالبان 11 جوزا 1385 3390
انجنیر کامپیوتر 11 جوزا 1385 3811
چراغ جادوی الدین 11 جوزا 1385 3822