افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
خوب بچه است دیگه 11 جوزا 1385 2831
کیستی 11 جوزا 1385 3935
سخت ترین روز های زنده گی 11 جوزا 1385 3167
ادعای پیغمبری 11 جوزا 1385 4037
بهشت و دوزخ 11 جوزا 1385 3209
خون چه رنگیست 11 جوزا 1385 2792
همسایه خسیس 11 جوزا 1385 2969
گاو یک دفعه نشست 11 جوزا 1385 2727
شیر کاکاوی 11 جوزا 1385 2652
جائی برای پارک کردن 11 جوزا 1385 2856
صدای سرفه 11 جوزا 1385 3035
تاکسی 11 جوزا 1385 4895
کبابی 11 جوزا 1385 4196
اشاره موتر 11 جوزا 1385 2614
صدق الله علی العظیم 11 جوزا 1385 3200
غنچه 11 جوزا 1385 3999
نماز صبح یک رکعت بدون وضو 11 جوزا 1385 2737
فتوای نو طالبان 11 جوزا 1385 2809
انجنیر کامپیوتر 11 جوزا 1385 3220
چراغ جادوی الدین 11 جوزا 1385 3179