افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
کیستی 11 جوزا 1385 3046
سخت ترین روز های زنده گی 11 جوزا 1385 2593
ادعای پیغمبری 11 جوزا 1385 3521
بهشت و دوزخ 11 جوزا 1385 2586
خون چه رنگیست 11 جوزا 1385 2247
همسایه خسیس 11 جوزا 1385 2364
گاو یک دفعه نشست 11 جوزا 1385 2218
شیر کاکاوی 11 جوزا 1385 2199
جائی برای پارک کردن 11 جوزا 1385 2274
صدای سرفه 11 جوزا 1385 2430
تاکسی 11 جوزا 1385 4007
کبابی 11 جوزا 1385 3350
اشاره موتر 11 جوزا 1385 2144
صدق الله علی العظیم 11 جوزا 1385 2647
غنچه 11 جوزا 1385 3138
نماز صبح یک رکعت بدون وضو 11 جوزا 1385 2283
فتوای نو طالبان 11 جوزا 1385 2321
انجنیر کامپیوتر 11 جوزا 1385 2671
چراغ جادوی الدین 11 جوزا 1385 2605
مشکل کامپیوتر 11 جوزا 1385 2280