افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
خوب بچه است دیگه 11 جوزا 1385 2415
کیستی 11 جوزا 1385 3253
سخت ترین روز های زنده گی 11 جوزا 1385 2732
ادعای پیغمبری 11 جوزا 1385 3651
بهشت و دوزخ 11 جوزا 1385 2737
خون چه رنگیست 11 جوزا 1385 2374
همسایه خسیس 11 جوزا 1385 2499
گاو یک دفعه نشست 11 جوزا 1385 2362
شیر کاکاوی 11 جوزا 1385 2305
جائی برای پارک کردن 11 جوزا 1385 2407
صدای سرفه 11 جوزا 1385 2562
تاکسی 11 جوزا 1385 4198
کبابی 11 جوزا 1385 3523
اشاره موتر 11 جوزا 1385 2250
صدق الله علی العظیم 11 جوزا 1385 2781
غنچه 11 جوزا 1385 3304
نماز صبح یک رکعت بدون وضو 11 جوزا 1385 2399
فتوای نو طالبان 11 جوزا 1385 2444
انجنیر کامپیوتر 11 جوزا 1385 2814
چراغ جادوی الدین 11 جوزا 1385 2722