افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
خوب بچه است دیگه 11 جوزا 1385 3211
کیستی 11 جوزا 1385 4612
سخت ترین روز های زنده گی 11 جوزا 1385 3597
ادعای پیغمبری 11 جوزا 1385 4409
بهشت و دوزخ 11 جوزا 1385 3608
خون چه رنگیست 11 جوزا 1385 3210
همسایه خسیس 11 جوزا 1385 3304
گاو یک دفعه نشست 11 جوزا 1385 3084
شیر کاکاوی 11 جوزا 1385 3038
جائی برای پارک کردن 11 جوزا 1385 3282
صدای سرفه 11 جوزا 1385 3553
تاکسی 11 جوزا 1385 5604
کبابی 11 جوزا 1385 4894
اشاره موتر 11 جوزا 1385 3033
صدق الله علی العظیم 11 جوزا 1385 3618
غنچه 11 جوزا 1385 4684
نماز صبح یک رکعت بدون وضو 11 جوزا 1385 3110
فتوای نو طالبان 11 جوزا 1385 3226
انجنیر کامپیوتر 11 جوزا 1385 3656
چراغ جادوی الدین 11 جوزا 1385 3662