افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
خوب بچه است دیگه 11 جوزا 1385 2549
کیستی 11 جوزا 1385 3434
سخت ترین روز های زنده گی 11 جوزا 1385 2869
ادعای پیغمبری 11 جوزا 1385 3774
بهشت و دوزخ 11 جوزا 1385 2882
خون چه رنگیست 11 جوزا 1385 2510
همسایه خسیس 11 جوزا 1385 2632
گاو یک دفعه نشست 11 جوزا 1385 2484
شیر کاکاوی 11 جوزا 1385 2404
جائی برای پارک کردن 11 جوزا 1385 2545
صدای سرفه 11 جوزا 1385 2722
تاکسی 11 جوزا 1385 4416
کبابی 11 جوزا 1385 3726
اشاره موتر 11 جوزا 1385 2369
صدق الله علی العظیم 11 جوزا 1385 2917
غنچه 11 جوزا 1385 3505
نماز صبح یک رکعت بدون وضو 11 جوزا 1385 2513
فتوای نو طالبان 11 جوزا 1385 2566
انجنیر کامپیوتر 11 جوزا 1385 2945
چراغ جادوی الدین 11 جوزا 1385 2841