افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
خوب بچه است دیگه 11 جوزا 1385 3145
کیستی 11 جوزا 1385 4521
سخت ترین روز های زنده گی 11 جوزا 1385 3526
ادعای پیغمبری 11 جوزا 1385 4355
بهشت و دوزخ 11 جوزا 1385 3551
خون چه رنگیست 11 جوزا 1385 3147
همسایه خسیس 11 جوزا 1385 3246
گاو یک دفعه نشست 11 جوزا 1385 3029
شیر کاکاوی 11 جوزا 1385 2968
جائی برای پارک کردن 11 جوزا 1385 3213
صدای سرفه 11 جوزا 1385 3478
تاکسی 11 جوزا 1385 5505
کبابی 11 جوزا 1385 4786
اشاره موتر 11 جوزا 1385 2972
صدق الله علی العظیم 11 جوزا 1385 3546
غنچه 11 جوزا 1385 4579
نماز صبح یک رکعت بدون وضو 11 جوزا 1385 3051
فتوای نو طالبان 11 جوزا 1385 3159
انجنیر کامپیوتر 11 جوزا 1385 3579
چراغ جادوی الدین 11 جوزا 1385 3597