افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
خوب بچه است دیگه 11 جوزا 1385 2979
کیستی 11 جوزا 1385 4206
سخت ترین روز های زنده گی 11 جوزا 1385 3343
ادعای پیغمبری 11 جوزا 1385 4196
بهشت و دوزخ 11 جوزا 1385 3379
خون چه رنگیست 11 جوزا 1385 2964
همسایه خسیس 11 جوزا 1385 3119
گاو یک دفعه نشست 11 جوزا 1385 2874
شیر کاکاوی 11 جوزا 1385 2812
جائی برای پارک کردن 11 جوزا 1385 3034
صدای سرفه 11 جوزا 1385 3226
تاکسی 11 جوزا 1385 5191
کبابی 11 جوزا 1385 4482
اشاره موتر 11 جوزا 1385 2785
صدق الله علی العظیم 11 جوزا 1385 3387
غنچه 11 جوزا 1385 4279
نماز صبح یک رکعت بدون وضو 11 جوزا 1385 2889
فتوای نو طالبان 11 جوزا 1385 2961
انجنیر کامپیوتر 11 جوزا 1385 3386
چراغ جادوی الدین 11 جوزا 1385 3355