افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
انشا الله 11 جوزا 1385 6245
مسابقه فوتبال 11 جوزا 1385 5012
بچه را آب برد 11 جوزا 1385 5318
خوب معلومه دیگر اولیش 11 جوزا 1385 4913
خوب بچه است دیگه 11 جوزا 1385 5140
کیستی 11 جوزا 1385 7097
سخت ترین روز های زنده گی 11 جوزا 1385 5319
ادعای پیغمبری 11 جوزا 1385 6234
بهشت و دوزخ 11 جوزا 1385 5591
خون چه رنگیست 11 جوزا 1385 5272
همسایه خسیس 11 جوزا 1385 5215
گاو یک دفعه نشست 11 جوزا 1385 4806
شیر کاکاوی 11 جوزا 1385 4900
جائی برای پارک کردن 11 جوزا 1385 5193
صدای سرفه 11 جوزا 1385 5568
تاکسی 11 جوزا 1385 8290
کبابی 11 جوزا 1385 7576
اشاره موتر 11 جوزا 1385 4867
صدق الله علی العظیم 11 جوزا 1385 5333
غنچه 11 جوزا 1385 7545