افغان موج   

شرف الدین با زن و پسرش میروند میله کنار دریا.

برای نان چاشت شان سه تخم مرغ با خود میگیرند.

یکدفعه پسرشان را آب میبرد شرف الدین صدا میکند:

او زن دو تا تخم پخته کن بچه را آب برد.