افغان موج   

شرف الدین مسابقه فوتبال تیم های آلمان و برازیل را در تلویزیون میدید.

گل آلمانی ها را به برازیل به شکل آهسته دو سه بار نشان دادند

شرف الدین عصابش خراب شده گفت:

آفرین همینطور آهسته تا گلکیپر گل را بگیرد.