افغان موج   

مــردم افغـــانســتان 25 فیصد از درآمــد خــود را رشــوت میــدهند       

  محمود منجم زاده برلین آلمان      

180 دالر برای گرفتن گواهینامه راننده گی، 60 هزار دالر برای رهای از زندان و 20 دالر برای گذشتن از یک پاستگاه پولیس درنزدیک شهر کابل.

 درگزارشی از سازمان ملل متحد میزان فساد و رشوه درسال گذشته درافغانستان بالغ بر 2.5 میلیارد دالر بر آورد شده است.

این گزارش را اشپیگل آنئلاین آلمان روز چهار شنبه 20 جنوری درصفحه اول سایت خود نوشته است. آقای الیکو سارنوال و رئیس مبارزه با فساد درافغانستان میگوید وی که به خوبی آلمانی حرف میزند وسال های دوران جنگ را درآلمان بوده و فعلا خانواده اش درهامبورک آلمان زندگی می کنند اما خودش به افغانستان برگشته به عنوان سارنوال کل چنین میگوید سال هاست درافغانستان کسی قانون را نمی شناخته حالا فکر میکنید درمدت زمان کم میتوان ازافغانستان یک کشور قانونمند ساخت؟

او میگوید اول باید مرض را تشخیص داد تا بعدا تصمیم به درمان آن گرفت.

آقای الیکو دادستان کل به آرامی میگوید هر کس که افغانستان را میشناسد میداند که انجام هر کاری درافغانستان ممکن است البته هرکار قیمت مخصوص خود را دارد.

اگر یک مسافربخواهد به عجله به میدان هوای کابل برود در مقابل پرداخت 20 دالر می تواند از بازرسی و یا کنترول اول بگذرد، یا یک فرد فقط در یک روز درمقابل پرداخت 180 دالر میتواند بدون امتحان گواهینامه راننده بگیرد، یک فامیل که فرزند شان به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده درمقابل 60 هزار دالر با اسناد معتبرو امضاء شده از زندان رها میشود.

یک لیست طولانی رشوه دادن برای انجام هر کاری بطور نا محدود اجرا می گردد حتی گرفتن پاسپورت افغانی به عنوان تحفه برای دوستان خارجی در مقابل پول نقد فراهم میگردد.

درافغانستان درهرمقام و اداره کمیشن کار یا میانجی وجود دارد که بدون فرد رابطه کاری انجام نمیشود مانند اجازه تعمیر ساختمان، تصدیق اسناد و حتی شاهدانی که برای مراسم ازداج نیاز است ذریعه پول از طریق افراد مخصوص دفتر ازدواج انتخاب میشوند.

به خط درشت دراین سایت نوشته (بهتر است یک قاضی را خرید تا به وکیل مدافع پول داد)

افغانستان به طور چشمگیری تحت کنترول فساد قرار دارد طبق مطالعات دقیق سازمان ملل متحد 59 فیصد از شهروندان افغانستان به عنوان بزرگترین مشکل فساد اداری وسپس به ترتیب وضعیت امنیتی 54 فیصد و بیکاری 52 فیصد یکی از نگرانی مردم و جامعه جهانی می باشد.

مطالب منتشر شده در سه نمایندگی سازمان ملل متحد درمورد مواد مخدرو جرایم تهیه شده است این گزارش در یک نظر سنجی که از 7600 نفراز دوازه شهرو 1600 روستاهای افغانستان از تاریخ اگوست تا اکتبرسال 2009 میلادی تهیه شده، این تحقیقات نشان میدهدکه چطور رشوت درعمق زندگی مردم افغانستان رخنه کرده است، که در یک سال مردم این کشور 2.5 ملیارد دالر رشوت میپردازند.

در افغانستان نمی توان کاری را در اداره ها انجام داد مگر اینکه پول رشوت پرداخته شود.

این خبر را مدیر دفتر (U N O D C) آنتونیو ماریا کوستا در مورد فساد مینویسد و اضافه میکند در افغانستان رشوت مانند مرض سرطان به جان مردم افتاده است.

این نشان میدهد که دامنه ی فساد تا اخرین مراجع دولت افغانستان را فرا گرفته حتی برای انجام یا قرار دادها توسط ارگان های مهم دولتی تا 40 فیصد رشوت داده شده یا رشوت درخواست می شود 50 فیصد از سوال شده گان در سال گذشته برای انجام کار شان رشوت داده اند بیشتر این رشوت ها به درخواست مامورین دولت پرداخته شده است.

از جمعآ درآمد سالانه هرافغان که 425 دالر میشود 25 فیصد آنرا هر افغان به پولیس پرداخته است

18 فیصد برای قاضی و 13 فیصد برای دادستان یا سارنوالی رشوت داده شده است.

این گزارش می افزاید رفتارمقامات مسؤل عواقب کشنده ای دارد دولت اعتماد خود را بین مردم از دست داده مردم راه های دیگری برای حفظ امنیت خود جستجوی میکنند 63 فیصد مردم افغانستان عقیده دارند شکایت نمودن علیه رشوتخواران نتیجه ای ندارد حتی بزرگان و ریش سفیدان در شهرها و روستا ها درمقابل فساد گسترده توان مقابله را نداشته آنرا بدون هیچ اقدامی مشاهده میکنند.

دولت آقای کرزی بدون هیچ اقدامی به آن نگاه میکند.

سازمان ملل متحد مبارزه با فساد را به عنوان یک گام ضروری برای افغانستان میداند دراین گزارش آمده است،که باید فشار بر دولت افغانستان بیشتر وارد آید.

رئیس جمهور حامد کرزی تنها نباید به صحبت کردن درباره فساد اکتفا نماید بلکه باید بدان عمل نماید.

خانم ماریا کوستا میگوید امظای کنوانسیون ملل متحد علیه فساد باید به مرحله اجرا درآید نخست باید قدم های جدی علیه مبارزه با فساد انجام گیرد و باید هر مقام دولتی علیه رشوت ستانی سوگند یاد نماید و کسانیکه عیله این اقدام عمل میکنند فوری بر طرف شوند. خانم ماریا کوستا میگوید چطور ممکن است مامورین دولت به موتر های زق و برق دار و ویلاهای شیک با حقوق کمتر از 500 دالردر ماه استطاعت داشته باشند؟

وی همچنین توصیه میکند که معاش مامورین باید افزایش یابد تا بدین طریق گرفتن رشوت کمترگردد.

دراین گزارش آمده است گرچه اتهامات مستقیم فساد بالای آقای کرزی نمی باشد ولی بعضی ازاعضای فامیل اش متهم به فساد می باشند.

اگراز وعده های آقای کرزی درماه نوامبر مبنی بر مبارزه عیله فساد سوال شود او فورا اشاره میکند به سارنوال یا داد ستان خود آقای الیکو مبنی بر اتهامات عنوان شده فسادعلیه پنج وزیرکه باید در دادگاه محاکمه شوند از آن زمان تاحال هیچ یک از وزرآی متهم به فساد محاکمه نشده اند.