افغان موج   

از شرف الدین می پرسند: چند پسر داری؟

می گوید: دو تا خدا حفظ شان کند.

می پرسند: خوب کدامش کلانتر است؟

می گوید: خوب معلومه دیگر اولیش.