افغان موج   

شرف الدین میرود آن دنیا  از او میپرسند چه قسم مردی؟

می گوید: شیر خوردم.

می پرسند: شیر فاسد بود؟

می گوید: نه بابا گاو یک دفعه نشست.