افغان موج   

از شرف الدین می پرسند: سخت ترین روزهای زنده گی تو کی بوده؟

میگوید: هفته اول عروسی ام

می پرسند چرا؟

میگوید: بخاطریکه میشرمیدم باد صدادار بزنم.