افغان موج   

شرف الدین ادعای پیغمبری میکند.

به او میگوید: پیغمبری که به این ساده گی نیست پیغمبر ها معجزه دارند کتاب دارند تو اصلا کتابت کجاست؟

شرف الدین در جواب: کتاب هنوز چاپ نشده فعلا املا میگویم بنویسید.