افغان موج   

شرف الدین با دوستانش در یک سنگر میجنگیدند.

شرف الدین در حین جنگ از یکی میپرسد:

رفیق خون چه رنگی است؟ 

دوستش در جواب می گوید:

فیر کن که دشمن نزدیک میشود.

بعد از چند لحظه شرف الدین سوال خود را تکرار می کند رفیقش می گوید:

فیر کن حالا وقت این گپ ها نیست ترا به رنگ خون چه؟

شرف الدین در جواب می گوید:

اگر رنگ خون زرد باشد مه خو زخمی شدم.