افغان موج   
 

فلتر شکن

 

بازی فینال

مــثال  زندۀ   فتبـــال  گشتیم

برای هر  هوایی  بال  گشتیم

عجب در  آخر  بازی   فینال

رقیب خسته را سگنال  گشتیم

نیمِ شاهی

ز هرسوسرزده سِحرِ سیاهی

بود شهری اسیرِ حرف واهی

ولی اعجاز تاج وتختِ ظلمت

نمی  ارزد به  نیمِ نیمِ  شاهی

جرم بی گناهی

شده هرکس به راهِ خویش راهی

جنایت رهســـپارِ  تخت  شاهی

تو و  طومارِ هرچه  آه  و  ناله

امان از دستِ جرم  بی  گناهی

دیجیتال

چرا بی پر چرا بی بال گردی

چرا در موج غم سیّال گردی

اگرسگنال دل را پی  بگیری

پیامِ  روحِ   دیجــیتال  گردی

سگنال

خوشا تا  حافظ  اقبال  باشیم

برای هرچه خوبی فال باشیم

نشاطِ زندگی را تازه  سازیم

بهین برنامه را سگنال باشیم

شعور گل

بیانداز از نفس بانگِ دهل را

مشو  آیینــۀ   آواز    خُل  را

اگر داری به سر فکر بهاری

مکن توهین شعورِ نازِ گل را

خودرو آیینه ها

چرا آلوده سازی چاکِ  دل را

مزن برهم هوای  پاک دل  را

سوار خودرو  آییـــنه  ها شو

بکن پر از محبت ساکِ دل را

فلتر شکن

الا یا همزبان شیرین سخن شو

جدا ازفکرِ  گیجِ  ما و من شو

شنیدم  از دل  وبلاگِ  احساس

که نرم افزار هر فلترشکن شو

مبایل همصدایی

شده در شهر ما خوبی فراموش

بسازد هرکه بهرِ هرکه پاپوش

نوای   روشنی  را      برنتابند

مبایلِ همصدایی گشته خاموش

گردشِ گوگل

گمانِ من که  هرگز دل  نداریم

درونِ  سیــنه غــیرِ گل  نداریم

کلیکی حرفِ عشقی را نکردیم

هوایِ گــــردشِ  گوگل  نداریم

فیس بوگ وتویتر

زدانش  پرچـــمِ  باور  برآور

به سویِ  آسمانها  سر بر آور

فضا های مجازی  را  شناکن

زفیس بوک وتویتر سر برآور

 

نورالله وثوق

11/1/1390

http://norollahwosuq.blogfa.cOm