افغان موج   

سونامی فریاد

 

رسوایی

کدامین بد که  ما  باخود نکردیم

چه رسوایی که هرجاشد نکردیم

به  روی  صفــحةی  رایانةِ  دل

دریغا عشق  را  دانلود  نکردیم

هستۀ آه

نگاهی کن  به  سونامی  راهی

تبــاهی   در  تبــاهی   تبــاهی

بترس  از انفــــــجا رهستۀ  آه

که آردبرسرت هرچه نخواهی

سونامی فریاد

سخن کوته بخواهی یانخواهی

گرفتاری به  امـــــواجِ  تباهی

زسونامی  فریادم  حـــــذر کن

من وپس لرزه های بی گناهی

کات کات

بکش  از سینه  تیر تـنـــد آهی

بجوبهرخلاص  خویش  راهی

زهرچه برگ مردی کات کاتند

به  رنگ  بازی  اینان  نگاهی

.طالبان انگلیسی

توومن تاکه منصوب رییسیم

گدای گشنه چشم کاسه لیسیم

کلاس ما کلاس ناجوانیست

ازان  رو طالبــان  انگلیسیم

رادیواکتیف

رفیق بند هرچه کیف  گشتیم

کتاب  طعنه  راتالیف  گشتیم

تشعشع های دل کاهش ندارد

حریف  رادیواکتیف  گشتیم

راه فرار

به  نیروگاه  فکــــر  ما گذاری

اگر داری  هـــــوای  انفجاری

نداری گر به لرزی یانه لرزی

زســـــونامی  ما راه  فراری

فلتررشتر

زمان  از فلتر   رشتــر گذشته

زمـین  از زندگانی  در گذشته

چنان درسیل ماتم غرق غرقیم

که دیگر آب فکرازسر گذشته

اشک آویز

چنان  سیل  سونامی  تیز گشته

که اندیشه  به  دستش  ریزگشته

زبانها   مو    برآورده   زفریاد

دوچشم قصه اشک  آویز گشته

آیینۀ جنگ

به پای  هر که سنگی ازستیزه

وطـــن آیینۀ  جنگ  و  گریزه

مبادازدستِ جهلِ ما که روزی

تغاری  بشکنه  ماسی  بریزه

نرم افزار

چــــرا برگردن دل بار گردیم

به پای هـــر امیدی خارگردیم

خوشاروزی که تا اقصاء گیتی

صفارا فُرم نرم افـزار گردیم

 

نورالله وثوق

 

چهارشنبه  25/12/1389

http://norollahwosuq.blogfa.com/