افغان موج   

شرف الدین اطریش می آید، میبیند همه پیراهن های آستین کوتاه پوشیده اند

میگوید: ای وای این مردم بینی های خود را چطور پاک میکنند.