افغان موج   

دلم را آنجا کاشتم؛

          در باغ رویاها؛

در باغچۀ خاطرات؛

          درگلوگاه توفان؛

در صدای بمب-

          و آتش گلوله؛

نمی دانم!

شاید:

روزی سبز خواهد شد،

در حافظۀ تاریخ.

 

رسول پویان

28/5/1390