افغان موج   

شرف الدین رفت داکتر و پرسید: داکتر صاحب گوش های من اینقدر سنگین شده اند که من صدای سرفه ام را هم نمیشنوم.

داکتر در جواب: خوب این که کاری ندارد کمی بلند تر سرفه کن.