افغان موج   

شرف الدین سوار لفت میشود میبیند نوشته اند ظرفیت دوازده نفر با خود میگوید:

ای داد بیداد حالا یازده نفر دیگر از کجا پیدا کنم.