افغان موج   

شرف الدین به دوست دخترش زنگ میزند و میگوید:

فرشته صبا بیا خانه ما هیچ کسی خانه نیست

دوست دخترش صبح آن روز می آید خانه شرف الدین هر چه در میزند کسی در را باز نمیکند.