افغان موج   

شرف الدین با تعدادی از دوستانش سوار در بس به میله میرفتند، که ناگهان بس خراب میشود.

هر کس به نوبه خود راجع به خرابی بس می گوید اتفاقا شرف الدین که انجنیر کمپیوتر است می گوید:

به نظر من ما همه باید از بس پیاده شویم و دوباره سوار بس شویم ( ریستارت بهترین راه مشکله).