افغان موج   

شرف الدین در یک روز زمستانی از دوستش می پرسد: درجه حرارت خانه چقدر است؟

25 درجه

درجه حرارت بیرون چطور؟

5 درجه

پس لطفا دروازه را باز بگذار تا 5 درجه بیرون هم داخل بیاید که خانه گرمتر شود.