افغان موج   

شرف الدین در اثنای دیدار از یک موزیم در مصر سر یکی از چوکی های قدیمی موزیم نشست. به زودی یکی از مراقبین موزیم خود را بدانجا رسانده و گفت: آقا مگر شما نیمدانید این چوکی فرعون مصر است؟ شرف الدین بلافاصله گفت: هر وقت آقای فرعون آمدند من از این جا خواهم رفت.