افغان موج   

از ملا شرف الدین در فرودگاه پرسیدند:

طیاره به این بزرگی را چطور می دزدند؟ با خنده ای پاسخ داد:

ــ ساده نشوید میگذارند پرواز کند وقتی خیلی کوچک شد آنرا می دزدند.