افغان موج   

مردی راهگذری را سلام داده و گفت:

- عجب شباهتی میان شما و زن من وجود دارد. بینی،  چشم ها، لب ها، و حتی بروت های شما به زنم شباهت دارد. رهکذر که اتفاقا همان روز بروت هایش را کل کرده بود گفت:

- من که بروت ندارم

مرد گفت: اما زنم بروت دارد.