افغان موج   

طفلی که مادرش را گم کرده بود به درب مسجدی رسید. اتفاقا ملای مسجد آنجا ایستاده و تسبیح دور میداد.

طفل با تضرع پرسید ملا صاحب مادرم اینجا نیامده بود؟  ملا در حالیکه دستارش را روی سرش جابجا میکرد،  با دریغ جواب داد:

ملا و اینقدر طالع.