افغان موج   

کسی در لاتری برنده ای صد ملیون دالر شده بود. برای باخبر ساختن او روانشناسی را نزدش فرستادند تا موضوع را  طوری به او برساند که از خوشحالی سکته ای قلبی نکند.

روان شناس ضمن بعضی سوالات دیگری یکبار پرسید:

- مثلا اگر شما در لاتری صد ملیون دالر برنده شوید چه خواهید کرد؟

آنکس جواب داد:

امکان ندارد من کم بخت ترین آدم  روی زمین ام.

رونشناس دو باره گفت:

- خوب فرض کنید این امکان میسر شود.

آنکس جواب داد:

- صادقانه میگویم که نیم آن پول را به شما میبخشم.

روانشناس در حالیکه از شادی چیغ بلندی زد قلب اش ایستاد و سکته کرد.